Departament de Psicologia Bàsica

Análisis de pseudociencias en el aula para promover el pensamiento crítico

Coordinació: 
Barberia Fernandez, Itxaso
Participants: 
Javier Rodríguez Ferreiro
Participants: 
Elisabet Tubau Sala
Participants: 
Helena Matute Greño
Departament: 
Departament de Psicologia Bàsica
Ensenyament/s: 
Psicologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objetivo 1: Desarrollar el razonamiento crítico y analítico de los estudiantes promoviendo la capacidad para:

1.1 reconocer sesgos en el razonamiento, propio y ajeno

1.2 generar explicaciones alternativas

1.3 evaluar la validez y solidez de los argumentos

1.4 analizar críticamente ideas complejas

Objetivo 2: Fomentar el compromiso ético y la responsabilidad profesional de los estudiantes.

Objetivo 3: Desarrollar herramientas virtuales para el entrenamiento y evaluación de los procesos ligados al pensamiento crítico.

Objetivo 4: Facilitar la coordinación y el trabajo colaborativo entre el profesorado de distintas asignaturas.

Objetivo 5: Evaluar las ventajas e inconvenientes de la promoción del pensamiento científico mediante intervenciones explícitas para considerar su ampliación a otras asignaturas y grados.

 

Codi del projecte: 
2015PID-UB/030

Què vol dir comunicar-se oralment i per escrit a nivell universitari? Pautes per desenvolupar i avaluar aquesta competència al grau de la Psicologia.

Coordinació: 
Martinez Torres, M. Mercedes
Participants: 
Elisabeth Gilboy Rubio
Departament: 
Departament de Psicologia Bàsica
Ensenyament/s: 
Psicologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Millorar la competència comunicativa oral i escrita a nivell universitari:

- Que l’estudiant comprengui  que l’escriptura és una eina de construcció de coneixement a més d’un acte comunicatiu, i, per tant, va més enllà de “dir el que se sap".

- Que siguin capaços d’escriure un text on s’integren diferents fonts i es distingeix el que diuen els autors consultats de les aportacions realitzades pel propi alumne.

- Que els estudiants coneguin i respectin les restriccions discursives de la disciplina, és a dir, coneguin les característiques estructurals i funcionals del text acadèmic per tal d’utilitzar-les en el seus escrits. En particular, per a la Psicologia, que s’ajustin a les característiques dels textos expositius i argumentatius, que siguin capaços d’escriure un text acadèmic que compleixi els requisits propis de la disciplina.

- Que l’estudiant conegui i reguli les activitats necessàries per escriure un text acadèmic de nivell universitari: fer explícites les fases de planificació, de redacció i de revisió,  que siguin capaços de donar compte de totes les fases d’elaboració del treball i de refer-lo quan la revisió del professor o dels companys del grup ho requereix.

- Que l’estudiant conegui i reguli les activitats necessàries per preparar una presentació oral a nivell universitari: fer explícites les fases de planificació, realització i avaluació de la presentació, que siguin capaços de donar compte de totes les fases d’elaboració de la presentació i de fer una valoració crítica del resultat final.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/043
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Tal com queda reflectit en els objectius, totes les estratègies docents s’han dissenyat per tal que els alumnes mostrin en el treball final que han après a escriure: han integrat diferents fonts i han fet alguna aportació pròpia, s'han respectat els aspectes formals i discursius propis de la nostra disciplina, i s'ha donat al text una estructura coherent. Tanmateix, han de ser capaços de fer una presentació ben planificada, amb objectius clars, una estructura coherent i tenint en compte el context en què es troben. El projecte s’avaluarà a partir de la qualitat del treball escrit i la presentació oral. Pel que fa a la qualitat del treball escrit, contemplem tres lliuraments on es pot mesurar l’impacte en l’aprenentatge dels alumnes de les estratègies docents aplicades: lliurament del projecte –que caldrà reestructurar si escau–, lliurament  del treball escrit (esborrany) —primera correcció a partir dels criteris prèviament establerts—, i lliurament del treball escrit (versió definitiva) —capacitat de reestructuració a partir de les correccions del professorat—. La presentació oral es valorarà a partir de la rúbrica/guia d’avaluació.

Aprofundiment de les experiències de diàleg intergeneracional com a espais d'adquisició de competències en el grau de psicologia

Coordinació: 
CONCEPCION SAN MARTIN MARTINEZ
Participants: 
Concepción San Martín Martínez, Javier de la Fuente Arranz, Alba González Castellví, Pedro Ramos Ramos, M. del Carmen Aguilera Ruiz, Jordi González, Carmen Gárate Molina
Departament: 
Departament de Psicologia Bàsica
Ensenyament/s: 
Psicologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Tal i com s’ha indicat anteriorment l’actual projecte d’innovació docent és una continuació d’un  projecte anterior “Memòries en diàleg” i pretén afavorir i avaluar l’adquisició i aprenentatge d’ una sèrie específica de competències en el grau de psicologia a partir del disseny d’una acció formativa experiencial intergeneracional. D’aquesta manera l’experiència intergeneracional no només permet una adquisició d’aprenentatges en termes de coneixements sinó, que pròpiament permet l’adquisició i pràctica d’aprenentatges referits a competències i habilitats, que és l’aspecte que focalitzem en aquest projecte. Les competències a desenvolupar són: - Habilitats interpersonals en situacions socials i professionals - Habilitats personals com a eina per fomentar la seva implementació en el perfil professional. - Competències sistèmiques referides fonamentalment a mostrar capacitat per adaptar-se a noves situacions i per generar noves idees -creativitat. Es pretén desenvolupar aquestes competències a un nivell de facilitar la seva adquisició i/o presa de consciència (per tant, no encara de consolidació). Es planteja la recollida d'una sèrie d'indicadors que ens permetin avaluar si es donen canvis pre-post en l’aprenentatge i desenvolupament de competències. Aquests indicadors estan bàsicament constituïts per evidències basades en les observacions del professorat, l’autorreflexió escrita dels i les participants sobre el propi procés i dinàmica grupal, i la qualitat de l’obra generada grupalment.  

Codi del projecte: 
2014PID-UB/044
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

De manera prèvia a l'organització de les trobades de diàleg als joves se'ls demana respondre un qüestionari sobre les seves habilitats en el tracte comunicatiu amb les persones grans, i també sobre els seus punts forts i febles a nivell comunicatiu i social (capacitat de diàleg, d'escoltar empàticament, de negociació, d'abordar conflictes, etc.).  Un cop finalitzats els encontres als estudiants se'ls demana la realització d'un escrit reflexiu -realitzat de manera individual- sobre l'experiència d'intercanvi considerant les competències a treballar, els aprenentatges realitzats i les propostes de millora. Aquesta reflexió ens serveix com a instrument per valorar la consecució dels objectius de l'acció formativa i per contrastar amb la informació generada en el qüestionari previ als encontres. La reflexió es planteja remarcant les potencialitats i dificultats en base a dos grans eixos: ​- les habilitats interpersonals  i personals en relació al procés de coneixença i de negociació del tema i obra a realitzar - una reflexió sobre allò que s'expressa a l'obra realitzada, el procés de presentar-la i els comentaris rebuts. També es té previst recollir les observacions fetes pel professorat i els tècnics de l'àrea de gent gran.

Coevaluación como herramienta de desarrollo del pensamiento crítico

Coordinació: 
Rodríguez Ferreiro,Javier
Participants: 
Àngels Colomé, Fernando Gabucio, Elisabet Tubau
Departament: 
Departament de Psicologia Bàsica
Ensenyament/s: 
Psicologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objetivos de aprendizaje

- Desarrollar el sentido crítico y la responsabilidad de los estudiantes.

- Fomentar el uso de entornos virtuales para el aprendizaje por parte de alumnos y profesores.

- Introducir la evaluación formativa como herramienta clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco de la evaluación continuada.

Objetivos instrumentales

- Implementar un sistema de coevaluación piloto en la asignatura “Pensamiento y resolución de problemas”.

- Facilitar la coordinación y el trabajo colaborativo entre el profesorado.

- Desarrollar herramientas virtuales de apoyo para la aplicación de estrategias de coevaluación en grupos grandes.

- Evaluar las ventajas e inconvenientes del sistema de coevaluación implantado para considerar su ampliación a otros cursos y asignaturas.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/002
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Una vez implantado el nuevo sistema se procederá a evaluar su utilidad formativa. Para ello se aplicarán cuestionarios de satisfacción para estudiantes y profesores, así como la comparación estadística de las notas alcanzadas en este curso y anteriores. La fiabilidad de las evaluaciones se estudiará mediante análisis de correlación entre las evaluaciones de un mismo trabajo llevadas a cabo por distintos alumnos. La validez de la evaluación entre pares se estudiará comparando sus resultados con evaluaciones aleatorias realizadas por el profesor sobre el 20% de las versiones de primera entrega del trabajo. Siguiendo lo encontrado en estudios previos (Langan y Wheater, 2003), se espera que los estudiantes otorguen notas ligeramente más elevadas, alrededor de  un 5% más altas que las del profesor, pero con un alto grado de correlación con ellas.