Departament de Fisiologia

Millora de la capacitat comunicativa: adaptació del registre al tipus de receptor

Coordinació: 
Perez Cano, Francisco Jose
Participants: 
Francisco José Pérez canó, Margarida Castell Escuer, Angels Franch Masferrer, Sandra Saldaña Ruiz, Maria José Rodríguez Lagunas, Malen Massot Cladera, Mariona Camps Bossacoma
Departament: 
Departament de Fisiologia
Ensenyament/s: 
Màster Nutricio i Metabolisme
Ensenyament/s: 
Farmàcia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu global del projecte consisteix en plantejar una activitat complexa -elaboració d’una presentació en dos registres diferenciats: adaptat al col·lectiu sanitari i adaptat al pacient- que permeti assolir objectius específics com són el treballar de forma conjunta els continguts científics d’una part del temari i millorar competències transversals, concretament:

- la cerca d’informació: a través de la capacitat de cercar, utilitzar i integrar la informació i la capacitat de comprensió.
- la capacitat comunicativa, a través de la integració de la informació, la capacitat de comprendre i la capacitat de transformar el coneixement en l’expressió oral en dos tipus de registres.
- el treball en equip, mitjançant la capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú.
- el compromís ètic basat en la capacitat crítica i autocrítica, com en el cas de l’aplicació de les rúbriques de valoració).

D’altra banda es pretén aprofitar noves tecnologies com són els telèfons mòbils per al desenvolupament d’un qüestionari amb solucions a temps real, i implicar docents i estudiants en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) més innovadores de què es disposen en aquest entorn d’aprenentatge.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/040
Grup d'innovació docent: 
GAMFIF2013

Prova pilot per al desenvolupament i la implementació de la metodologia POGIL a l'aprenentatge de la Fisiologia

Coordinació: 
Amat Miralles, Concepcio
Participants: 
Joana M. Planas Rosselló, Miquel Moretó Pedragosa, Anna Pérez Bosque, M. Emília Juan Olivé
Departament: 
Departament de Fisiologia
Ensenyament/s: 
Nutrició Humana i Dietètica, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Farmàcia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Disseny d’una activitat POGIL corresponent a un tema del Sistema Digestiu. Adaptació de l’activitat a tres assignatures de Fisiologia de tres ensenyaments: Fisiologia Humana (primer curs dels ensenyaments de NHD i CTA), Fisiologia i Fisiopatologia II (segon curs de l’ensenyament de Farmàcia) i Ampliació de Fisiologia Humana (segon curs de l’ensenyament de NHD). Disseny de qüestionaris pre- i post-activitat per valorar l’impacte de l’experiència. Implementació d’aquesta activitat en un grup d’alumnes de cadascuna de les tres assignatures esmentades. Valoració de l’activitat.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/040
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Evidències previstes de l’assoliment dels objectius del projecte: La pròpia activitat constitueix una evidència del desenvolupament del projecte. Tindrem tres activitats similars adaptades a les característiques pròpies dels ensenyaments on s’aplicaran. En cada cas, es tindran els qüestionaris pre- i post- activitat, a més del qüestionari  de seguiment posterior. L’enquesta d’opinió referent a l’activitat desenvolupada.

Grup d'innovació docent: 
GAMFIF2013

El compromís de l’estudiant com a estratègia per a la millora de l’aprenentatge en l’assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia I

Coordinació: 
Mitjans Arnal, Montserrat
Participants: 
Trinitat Cambras Riu, Raquel Martín Venegas, Rut Ferrrer Roig, Antoni Díez Noguera, Francisco J Pérez Cano, M Pilar Vinardell Martínez-Hidalgo
Departament: 
Departament de Fisiologia
Ensenyament/s: 
Farmàcia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia I, és una assignatura de primer semestre de segon curs del Grau de Farmàcia. Aquesta assignatura es va posar en marxa el curs 2009-10 i actualment està en una fase d’estabilitat pel que fa a les activitats que es duen a terme i al sistema d’avaluació. Tot i això, els resultats acadèmics de l’assignatura no han estat massa satisfactoris en els darrers cursos acadèmics.

Per una banda, en finalitzar el període d’avaluació normatiu el nombre d’estudiants que es van acollir a la reavaluació va ser força elevat (75% aproximadament), i la nota final mitjana assolida no massa elevada. Per aquest raó, durant aquest curs, l’equip docent ha acordat realitzar una sèrie d’actuacions destinades a implicar als estudiants de manera més activa en el seu aprenentatge des de l’inici del curs acadèmic.  

L’objectiu general del projecte consisteix en fer que els estudiants es responsabilitzin i augmentin el seu grau de compromís amb el seu aprenentatge a través de la reflexió del què cal i s’espera que facin, tot tenint present les eines que els docents posen al seu abast, i avaluar el seu impacte sobre l’aprenentatge dels continguts de l’assignatura  

La consecució d’aquest objectiu general es pot desglossar en els següents objectius específics:  

1- Conscienciar els estudiants que és necessari una implicació directa en el seu procés d’aprenentatge, sense la qual no es pot assolir adequadament ni els objectius d’aprenentatge ni les competències plantejades a l’assignatura. D’aquesta manera es pretén generar actituds responsables i de compromís que motivin als alumnes en la cultura de l’esforç.

2.- Analitzar el grau de conscienciació adquirit i l’impacte de l’aplicació d’aquesta intervenció docent en l’aprenentatge de continguts per part dels estudiants així com la seva opinió en la innovació docent utilitzada.

3- Millorar els resultats acadèmics dels estudiants com a reflex de la millora de l’aprenentatge dels estudiants en general.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/011
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

L’avaluació del projecte podrà utilitzar tant indicadors quantitatius (grau de coneixement assolit) com qualitatius (grau de compromís mostrat) tal i com es planteja en l’apartat de metodologia i com es desenvolupa en l’apartat següent d’indicadors.  

Grup d'innovació docent: 
ENAPFISIO

Elaboració de sessions audiovisuals breus per treballar competències transversals comunicatives i de treball en equip

Coordinació: 
Pérez Cano,Francisco José
Participants: 
Maria José Rodríguez Lagunas
Departament: 
Departament de Fisiologia
Ensenyament/s: 
Màster de Nutrició i Metabolisme
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu general del present projecte se centra en una activitat complexa basada en l’elaboració sessions audiovisuals per part dels estudiants, que permetin treballar competències transversals, fonamentalment les basades en “Capacitat comunicativa” i “treball en equip”, mitjançant la seva implementació en l’entorn del Campus Virtual UB i formant part de l’avaluació continuada de l’estudiant.

La consecució d’aquest objectiu general es pot desglossar en els objectius específics:

1. Promoure competències transversals generals de la UB  en les diverses fases de l’activitat:

1a.- Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat: capacitat d’anàlisi i de síntesi (Informe breu, Sessió audiovisual breu).

1b.- Capacitat creativa i emprenedora: capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, capacitat de cercar i integrar nous coneixements (Sessió audiovisual)

1c.-Treball en equip: capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú (Informe breu, Sessió audiovisual breu)

1d.-Capacitat comunicativa: capacitat de cercar, usar i integrar la informació, capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment (sessió audiovisual) i per escrit (Informe breu).

1e.- Compromís ètic: capacitat crítica i autocrítica (Aplicació de les rúbriques de valoració)

2.- Apropar a l'estudiant a tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) amb les que es trobarà durant el desenvolupament de la seva activitat professional (Sessió audiovisual)

3.- Implementar les activitats anteriors en el Campus Virtual UB i de forma presencial a classe, i integrar-les en el context de l’avaluació continuada.

4.- Analitzar l’impacte de l’aplicació d’aquesta innovació docent en l’aprenentatge de continguts i competències dels estudiants així com la seva dedicació i opinió en la metodologia docent utilitzada.

5.- Estudiar els resultats de l’innovació docent a nivell de postgrau (grups petits) per una futura implantació a nivell de grau (grups grans).

Codi del projecte: 
2013PID-UB/010
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Les activitats d’aprenentatge plantejades (Informe breu i sessió audiovisual)  formaran part de l’avaluació continuada i seran també objecte d’avaluació a la prova final de  l’assignatura, fet que permetrà constatar la utilitat de les activitats plantejades en l’aprenentatge final de l’estudiant mitjançant les rúbriques d'avaluació (veure arxiu adjunt). També es pretén obtenir informació sobre la dedicació dels estudiants i professors en aquesta activitat, així com la seva opinió personal, que s’obtindrà mitjançant enquestes d’opinió (veure arxiu adjunt). És a dir, l’avaluació del projecte podrà utilitzar tant indicadors quantitatius com qualitatius subministrats directament per la pròpia aplicació del Campus Virtual UB, mitjançant les qualificacions de les activitats i a través d’enquestes.

Grup d'innovació docent: 
GAMFIF2013

Histoflash II

Coordinació: 
Vilaplana Hortensi,Jordi
Participants: 
Jordi Vilaplana Hortensi, Ruth Ferrer Roig, Raquel Martín Venegas, Montserrat Mitjans Arnal, Juan José Moreno Aznárez, Maria del Carme Pelegrí Gabaldà, Maria Teresa Brufau Bonet, Gemma Manich Raventós
Departament: 
Departament de Fisiologia
Ensenyament/s: 
Farmàcia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

En el nou escenari que estableix l'EEES, amb l'estudiant al centre del procés d'aprenentatge, sorgeix la necessitat de replantejar, entre d'altres, el disseny i desenvolupament de les activitats que duen a terme els estudiants. En l'assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia III, assignatura de formació bàsica del Grau de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, s'hi imparteixen els continguts d'anatomia, fisiologia i fisiopatologia humanes dels sistemes respiratori, renal, endocrí i reproductor, així com la termoregulació i les seves alteracions. El curs 2011-12 es va posar punt, en el marc d'aquesta assignatura, una pràctica d'histologia que tenia com a objectiu que els estudiants, per mitjà de l'observació al microscopi òptic, aprenguessin a identificar i interpretar mostres histològiques de teixits sans o patològics dels sistemes estudiats. El període de temps dedicat a l'aprenentatge, però, depenia de la disponibilitat de laboratoris de pràctiques equipats amb microscopis, de la possibilitat d'utilitzar sistemes d'observació múltiples i depèn també de la presència del professor, que havia de confirmar o corregir la identificació que fa l'alumne i donar les pautes per a una correcte interpretació de les preparacions. És en aquest context que es va desenvolupar l’aplicatiu Histoflash, del qual amb el present projecte se’n vol determinar l’eficiència i utilitat. L'objectiu és que amb aquesta nova eina l'estudiant pugui de forma autònoma complementar la formació que rep al laboratori de pràctiques i acabi adquirint una bona formació respecte el reconeixement dels diferents teixits.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/012
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Tal i com s'ha comentat, la fase 3 és la fase d’avaluació del projecte, en la qual s’estudiarà la seva repercussió en el rendiment acadèmic dels estudiants i el grau de satisfacció d’aquests.

Per a l'avaluació s'aprofitarà que en les dues 'convocatòries' d'exàmens finals de l'assignatura (febrer i juny del 2014) es fa una enquesta referent a les diferents activitats realitzades durant el curs, i en aquesta enquesta s'hi afegiran ítems que permetin valorar l'ús que fan els estudiants del programa Histoflash i la seva valoració.

S'utilitzaran també com a índex d'utilització els accessos que tinguin els mòduls Histoflash que es troben ja penjats al repositori OMADO i l'evolució temporal d'aquests accessos.

Per altra banda, es compararà també la qualificació de l'examen d'histologia que obtenen els estudiants del present curs (que han usat l'Histoflash) amb els del curs anterior. Aquesta fase s'iniciarà a partir del febrer del 2014  

Grup d'innovació docent: 
GAMFIF2013