Departament de Fisicoquímica

Integració de coneixements de diferents matèries a través d’un treball col·laboratiu en xarxa. Experiència pilot en els graus del Campus de l’Alimentació

Coordinació: 
Domenech Cabrera, Oscar
Participants: 
Conxita Amat Miralles, Núria Llor Brunés
Departament: 
Departament de Fisicoquímica
Ensenyament/s: 
Nutrició Humana i Dietètica, Ciència i Tecnologia dels Aliments
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Introduir elements a les classes pràctiques de les tres assignatures que permetin la integració i la millor comprensió de conceptes com tonicitat i permeabilitat en les membranes biològiques.
Dissenyar una activitat col·laborativa per integrar els conceptes treballats en les pràctiques de les tres assignatures implicades. Es subministrarà als alumnes material referent a la col·laboració i al Treball en Equip per tal de facilitar la seva tasca.
Implementar des de la plataforma Moodle una aula invertida[2] on els docents serem els guies, facilitadors i activadors de l’aprenentatge. Aquesta modalitat de flipped classroom permetrà una millora del disseny pedagògic de l’activitat d’aprenentatge. L’activitat proposada serà la creació per part dels alumnes d’una wiki que integri els coneixements de les tres assignatures a l’entorn d’un tema determinat.
Elaborar dues rúbriques que serveixin per a l’avaluació de l’activitat d’aprenentatge. La rúbrica1 s’utilitzarà per dur a terme una autoavaluació, una coavaluació entre companys i l’avaluació per part dels docents. La rúbrica2 s’utilitzarà per part dels docents per avaluar ítems referents a la competència transversal Treball en Equip.
Elaborar un qüestionari tipus SEEQ (Students' Evaluations of Educational Quality) per conèixer l’opinió dels alumnes vers l’activitat d’aprenentatge.

[2] Berruecos-V., A.M. (2013) MOOC Blended Learning: Personalized Education for  Students, Blended Learning, Coordinado por: Greenberg, Schwartz y M.Horn

Codi del projecte: 
2015PID-UB/018

Implementació d’aplicacions web interactives per a l’aprenentatge de conceptes complexos.

Coordinació: 
Campanera Alsina, Josep Maria
Participants: 
Axel Bindon-Chanal Badia (Professor associat), Jordi Borrell Hernandez (Professor Titular), Ma. Victòria Girona Brumos (Catedràtica d’Universitat), M. Antònia Egea Gras (Professora Titular)
Departament: 
Departament de Fisicoquímica
Ensenyament/s: 
Grau de Farmàcia, Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

2) per a la comprensió i l’aprenentatge del concepte de quantització de l’energia i fonament de l’espectroscòpia. L’aplicació s’ha de poder visualitzar correctament des de qualsevol dispositiu web (PC, portàtils, tauletes i mòbils). Aquest objectiu es relaciona amb dues de les competències adoptades a l’assignatura: Capacitat d’aprendre a aprendre (Competència transversal a Farmàcia), Capacitat d'avaluar les tècniques instrumentals (Competència pròpia de l’assignatura) 

2a) Objectiu general i competències. Implementar l’ús docent de l’aplicació web interactiva ESPECTRE (http://glimmer.rstudio.com/campa/espectre)

2b) Objectiu dels alumnes. 

2b1) Comprendre l’origen de la quantització de l’energia i de l’espectroscòpia. Aquest concepte és fonamental per la interpretació i aplicació dels espectres en el camp de la determinació estructural. Conceptes a treballar: -Equació d’Schrödinger (Unitats d’energia/ factor energètic i factor de quantització, ). - Les transicions (taules d’energia i el diagrama de Gotrian, poblament, regles de selecció en absorció i emissió, temperatura, la senyal relativa,  límit de detecció de la senyal) - Els espectres (eix d’abscisses i eix d’ordenades, aspecte real d’un espectre i resolució)

2b2) Crear espectres a partir d’una funció vinguda de la resolució de l’equació d’Schrödinger d’un sistema químic hipotètic.

2b3) Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació en el procés d’aprenentatge acceptant el seu rol de catalitzadores de l’aprenentatge.  

2c) Objectius del professorat. 2c1) Formar-se en la implementació d’aplicacions web interactives per a l’aprenentatge (explorar les diferents vies d’implementació)

2c3) Avaluar l’impacte de la implementació en la motivació i l'aprenentatge del concepte de quantitzacio.

2c4) Recollir millores tècniques en l’aplicació per millorar l’aprenentatge i implementar-les l’any vinent.  

Codi del projecte: 
2014PID-UB/020
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

2b) Objectius de l’alumnat 2b1) Conceptes, Qüestionari i qüestions a l’examen 2b2) Habilitats, Qüestionari (percentatge d’ús) 2b3) Actituds, Qüestionaris (valoració sobre la motivació)   2c) Objectius del professorat 2c1) Formació personal, Reflexió inicial i final de l’experiència i avaluació de les enquestes. 2c2) Recollida evidències, Anàlisi de les enquestes d’avaluació 2c3) Millores tècniques, Llistat de millores tant dels professors com dels alumnes.