Departament de Filologia Anglesa i Alemanya

Tutories de competència intercultural per a la mobilitat internacional (alemany)

Coordinació: 
Panades Guerrero, Marta
Participants: 
Mireia Calvet, Marta Fernández-Villanueva, Maria Cristina Poblet, Oliver Strunk, Núria Vergés Bosch, Montse Cervera, Raquel Villero
Departament: 
Departament de Filologia Anglesa i Alemanya
Ensenyament/s: 
Empresa Internacional
Ensenyament/s: 
Administració i Direcció d´Empreses
Ensenyament/s: 
Economia
Ensenyament/s: 
Sociologia
Ensenyament/s: 
Llengües i Literatures Modernes
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Sensibilitzar l´estudiant sobre l’explotació de la pròpia competència intercultural per identificar estereotips i analitzar situacions crítiques de comunicació intercultural en alemany, tant en entorns laborals específics d´empresa com de la vida diària.

2. Introduir i dinamitzar la tutoria entre iguals per als estudiants que realitzin una estada de mobilitat internacional o vulguin realitzar pràctiques curriculars en departaments internacionals.

3. Identificar situacions crítiques interculturals rellevants en la interacció entre estudiants catalano-, castellano- i alemanyoparlants properes a l’experiència dels estudiants.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/045

Avaluació formativa per a estudiants de primer curs

Coordinació: 
Gemma López Sánchez
Participants: 
William Phillips Mockford, Clara Escoda Agustí, Maria Isabel Seguro Gómez
Facultat: 
Departament: 
Departament de Filologia Anglesa i Alemanya
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
En principi, els objectius inicials del curs tenen dos vessants.
 
Per una banda, hi ha la qüestió de contingut. L’alumnat ha d’assolir un coneixement orientatiu sobre autors i textos representatius en llengua anglesa des dels orígens fins al segle XVII, ho ha de fer a través d’un vocabulari específic d’estudis literaris en anglès, i dins els contextos històrics, socials, i culturals corresponents. Aquests objectius que ens marca el Pla Docent conviuen amb d’altres que són de caràcter més específic al perfil de l’alumnat que ens arriba a la universitat. El present projecte d'innovació va dirigit a paliar mancances relacionades amb els objectius que ens marquem a continuació i que poc tenen a veure amb els continguts de l'assignatura com a tal.
 
Així, ens marquem com a objectiu que els nostres alumnes adquireixin seguretat a l’hora de llegir de forma crítica i que s’adonin del seu potencial com a crítics literaris, així com de la seva evolució en aquests dos aspectes de la vida acadèmica (lectura-escriptura/producció de textos). El nostre objectiu és preparar aquests estudiants nouvinguts per a les exigències amb què es trobaran durant els anys següents a Estudis Anglesos, amb assignatures molt més especialitzades, treballar les seves mancances pel que fa a les seves habilitats de lectura crítica i escriptura i fer-los conscients de la seva pròpia progressió a millor.
Codi del projecte: 
2015PID-UB/008
Grup d'innovació docent: 
INDAGAnglès

Elaboració d'un glossari sintàctico-semàntic

Coordinació: 
Laso Martin, Natalia Judith
Participants: 
Isabel Verdaguer Clavera, María Luz Celaya Villanueva, Elisabet Comelles Pujadas, Montserrat Forcadell Guinjoan, Júlia Barón Parés, Aaron Ventura Campos, Sara Feijóo Antolín, Joseph Clarence Hilferty Longanecker
Facultat: 
Departament: 
Departament de Filologia Anglesa i Alemanya
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  • Homogeneïtzar la terminologia sintacticosemàntica dels cursos de gramàtica i lexicologia per tal de contribuir a un aprenentatge més significatiu
  • Contribuir a què l'alumnat aprofundeixi en la terminologia sintacticosemàntica
  • Millorar l'assimilació de conceptes clau per part de l'alumnat objecte de la innovació proposada

 

Codi del projecte: 
2015PID-UB/006
Grup d'innovació docent: 
GIDC_GraLiAn

Replantejament del sistema d'avaluació de Gramàtica descriptiva de l'anglès I

Coordinació: 
Laso Martin, Natalia Judith
Participants: 
Elisabet Comelles Pujadas, Maria Luz Celaya Villanueva, Julia Baron Pares, Montserrat Forcadell Guinjoan, Aaron Ventura Campos, Isabel Verdaguer Clavera, Sara Feijoo Antolin
Facultat: 
Departament: 
Departament de Filologia Anglesa i Alemanya
Departament: 
Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat:

  •     Replantejar el sistema d'avaluació contínua de l'assignatura Gramàtica descriptiva de l'anglès I.
  •     Elaborar noves activitats i materials d'aprenentatge basats en corpus textuals.
  •     Fomentar el treball en grup.
  •     Elaborar rúbriques d'avaluació que reflecteixin els conceptes i procediments avaluats, així com l'esforç de l'alumnat.

Amb l’objectiu d’implementar les activitats que volem dissenyar pretenem organitzar tallers, tot fomentant el treball en grup en la línia dels pressupostos de l’EEES i posant en marxa pràctiques d’avaluació formativa orientades a la millora de l’aprenentatge i de l’assoliment de conceptes i procediments de l’alumnat de Gramàtica Descriptiva de l’Anglès I. Igualment, cal subratllar que el disseny de les noves activitats i materials d'aprenentatge que ens proposem en aquest projecte contribuirà en gran mesura a l’assoliment de les següents competències transversals per part del nostre alumnat del Grau d’Estudis Anglesos i de Llengües i literatures modernes:

  •     ús de noves tecnologies (p.ex. programes de gestió de corpus) com a metodologia per a l’anàlisi de la llengua en un context real.
  •     ús de bases de dades aplicades a l’anàlisi sintàctico-semàntica
Codi del projecte: 
2015PID-UB/007
Grup d'innovació docent: 
GIDC_GraLiAn

Co-avaluació entre iguals d’assajos en el marc de les assignatures de narrativa en anglès

Coordinació: 
Bosch Vilarrubias, Marta
Participants: 
Mercè Cuenca Raya, María Isabel Seguro Gómez
Facultat: 
Departament: 
Departament de Filologia Anglesa i Alemanya
Ensenyament/s: 
Grau d’Estudis Anglesos
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Treball en grup. Millora de la utilització de l’anglès instrumental. Aprofundiment en l’anàlisi textual de textos narratius. Consolidació de l’escriptura acadèmica. Inducció a l’autocrítica en la producció de textos en llengua anglesa.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/034
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

L'avaluació prevista dels resultats consta de tres parts: 1) Dedicarem una sessió a l'intercanvi de valoracions de l'estudiantat sobre l'actuació d'innovació docent. En aquest sentit, es recolliran les experiències personals dels estudiants en aquest procés de co-avaluació entre iguals. 2) El professorat realitzarà una tasca comparativa entre les versions primera i final dels assajos, per tal d'avaluar l'evolució de les competències en expressió escrita dels estudiants. 3) El professorat durà a terme un estudi comparatiu entre els assajos de primer i segon curs, i de quart curs, amb la fi de realitzar un estudi global sobre les competències finalment adquirides en el grau d'Estudis Anglesos.

Grup d'innovació docent: 
INDAGAnglès

Incorporació d’informació semàntica a l’eina d’ensenyament-aprenentatge en línia “Clause Pattern Database” (CPDB) i aplicació d’aquesta eina a l’aula de Gramàtica Descriptiva de l'Anglès i Lexicologia i Morfologia Anglesa

Coordinació: 
Laso Martín, Natalia Judith
Participants: 
Aaron Ventura Campos, Isabel Verdaguer Clavera, María Luz Celaya Villanueva, Montserrat Forcadell Guinjoan, Elisabet Comelles Pujadas, Sara Feijóo Antolín , Joseph Clarence Hilferty , Júlia Barón Parés, Eva Giménez Domínguez
Facultat: 
Departament: 
Departament de Filologia Anglesa i Alemanya
Ensenyament/s: 
Estudis Anglesos (Grau), Lèxic i Comunicació Lingüística (Màster)
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal del nostre projecte és continuar amb la nostra línia d’innovació docent que té com a prioritat la millora de la qualitat de l'ensenyament i l’aprenentatge de Gramàtica Descriptiva de l'Anglès i de Lexicologia i Morfologia Anglesa, així com dels cursos que impartim en el marc del màster “Lèxic i Comunicació Lingüística”. Pretenem dissenyar activitats d’aprenentatge innovadores, les quals contribuiran a explotar el potencial de la CPDB, creada en anteriors projectes. Amb l’objectiu d’implementar les activitats que volem dissenyar pretenem organitzar tallers, tot fomentant el treball en grup en la línia dels pressupostos de l’EEES i posant en marxa pràctiques d’avaluació formativa orientades a la millora de l’aprenentatge i de l’assoliment de conceptes i procediments de l’alumnat de Gramàtica Descriptiva de l’Anglès i de Lexicologia I Morfologia Anglesa. Igualment, cal subratllar que el disseny de les noves activitats i materials docents que ens proposem en aquest projecte contribuirà en gran mesura a l’assoliment de les següents competències transversals per part del nostre alumnat del Grau d’Estudis Anglesos i de màster: ús de noves tecnologies (p.ex. programes de gestió de corpus) com a metodologia per a l’anàlisi de la llengua en un context real. ús de bases de dades aplicades a l’anàlisi sintàctico-semàntica ús de la plataforma Moodle (p. ex. bases de dades) / i de Drupal Més concretament, ens proposem els següents objectius: a) Dissenyar activitats d’aprenentatge Iniciació de l’alumnat a les eines de tractament de corpus textuals, com per exemple, la lematització del corpus de referència (The Whodunnit Corpus) que el nostre grup ha compilat en els darrers anys. Familiarització de l’alumnat amb les eines de programari lliure disponibles online per a l’anàlisi sintàctica. Ampliació de la base de dades de Moodle, concebuda com a tasca d’avaluació continuada de l’assignatura Gramàtica Descriptiva de l’Anglès II amb arbres dissenyats a través del programa de codi lliure phpsyntaxtree (http://www.ironcreek.net/phpsyntaxtree), el qual hem fet servir per vincular estructures d’arbre als registres de la Clause Pattern DB. El nostre següent objectiu és ara que l’alumnat també es familiaritzi amb diferents eines d’anàlisi sintàctica i pugui avaluar els punts forts i els punts febles de les anàlisis proporcionades per aquestes eines. Aquestes activitats, a més,  aproparan l’alumnat a les noves tecnologies que actualment s’estan fent servir per a la descripció i l’anàlisi de diversos fenòmens lingüístics. b) Desenvolupar i explotar el potencial de la Clause Pattern DB com a recurs docent i investigador: 1. Explorar els etiquetadors semàntics basats en corpus anotats semànticament, com ara FrameNet (http://framenet.icsi.berkeley.edu/), així com valorar quin tipus d’informació semàntica (p. ex., papers temàtics, semàntica de marcs, ús de trets semàntics) pot ser més útil d'incloure a la Clause Pattern DB per tal de descriure els arguments requerits pels verbs lèxics llistats a la base de dades. 2. Determinar a partir de l’exploració d’etiquetadors semàntics quin tipus d’informació semàntica podem incloure a les entrades de la Clause Pattern DB, amb l’objectiu de subratllar la connexió entre la sintaxi i la semàntica en els estudis lingüístics. c) Aplicar les TIC a les tasques d’avaluació continuada: Entrenar l’alumnat en l’ús de bases de dades, mitjançant l’eina proporcionada per la plataforma Moodle, la qual disposa d’una estructura amb camps textuals i desplegables que permet que els alumnes participin i afegeixin comentaris a les entrades que van confeccionant. Aquesta participació activa de l’alumnat ens donarà molta informació sobre els problemes que l’anàlisi sintàctico-semàntica planteja. Fer servir l’eina de la base de dades de Moodle com a element d’avaluació continuada de les assignatures implicades en el projecte. La participació activa de l’alumnat en la introducció de dades i les reflexions derivades dels problemes d’identificació d’estructures, valències, etc. que sorgeixin formaran part de l’avaluació de les assignatures. La possibilitat de visualitzar les entrades que ha fet cada alumne/a facilitarà la tasca al docent. Igualment, la base de dades ajudarà a formar futurs investigadors i professionals. d) Familiaritzar l’alumnat de Gramàtica Descriptiva Anglesa i Lexicologia i Morfologia Anglesa amb la lingüística de corpus com a metodologia de treball per a l’anàlisi lingüística de llengua real. e) Continuar desenvolupant i implementant metodologies docents innovadores que integrin i gestionin de forma articulada i coherent continguts lingüístics relacionats i contribueixin alhora a millorar la qualitat dels aprenentatges a l’aula. f) Adequar els materials i recursos docents de les assignatures de Gramàtica Descriptiva de l’Anglès II i Lexicologia i Morfologia Anglesa a les noves tecnologies. g) Transcendir els continguts concrets d'una determinada assignatura i integrar-los en un conjunt més global, més concretament, incentivar la interrelació de continguts de les assignatures de Gramàtica Descriptiva de l'Anglès II i Lexicologia i Morfologia Anglesa. h) En el marc de convergència europea i el sistema de crèdits europeus (ECTS), posar en pràctica una metodologia docent que emfasitzi més l’esforç i l’autoaprenentatge de l’alumnat i les seves hores de dedicació a l’aprenentatge de l’anglès com a eina fonamental per avançar en els seus estudis de Grau. i) Fomentar el treball en equip de forma col·laborativa tot creant grups de discussió, reflexió didàctica i millora docent.

Codi del projecte: 
2013PID-UB/003
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

1. Materials dissenyats a partir de l’anàlisi de corpus textuals, mitjançant el desenvolupament de la Clause Pattern DB. La confecció d’aquests materials contribuirà en gran mesura a subratllar tot el potencial docent i investigador de la base de dades. 2. Introducció de la lingüística de corpus com a metodologia de treball. Tot i que diversos estudis han demostrat els beneficis de la lingüística de corpus en l’ensenyament de llengües, també s’ha fet notar que no és una pràctica habitual degut al desconeixement d’aquesta metodologia per part dels professors de llengües. Per tant, la nostra innovació donarà pautes a futurs lingüistes i professors en l’ús de la lingüística de corpus com a metodologia docent perquè la puguin aplicar a l’aula i en el disseny de materials docents. 3. Participació més activa de l’alumnat en el seu propi procés d’aprenentatge, en la línea del marc de convergència i de l’EEES. Amb el desenvolupament de la base de dades que tindran al seu abast a la plataforma virtual, l’alumnat esdevindrà un agent més proactiu als debats que se suscitaran tant a l’aula presencial com a l’aula virtual. 4. Revisió i actualització de continguts docents de les assignatures implicades en el projecte. 5. Accions docents de tipus transversal pel que fa a: a) les competències definides al grau d’Estudis anglesos i al màster “Lèxic i comunicació lingüística” i b) la interrelació entre la sintaxi i la semàntica Tots aquests resultats constaten la innovació de les accions docents que ens hem plantejat, ja que no existeix cap base de dades com la Clause Pattern DB en el nostre àmbit docent. 6. Valoració dels etiquetadors semàntics, tot explorant diferents enfocaments teòrics així com l’aplicabilitat pedagògica a l’aula de Gramàtica Descriptiva de l’Anglès II i de Lexicologia i Morfologia anglesa. 7. Determinació de la informació semàntica que s’inclourà a la base de dades, a partir d’una reflexió teòrica i metodològica entre els diferents docents implicats en el projecte. 8. Accions de difusió de la nostra innovació docent, mitjançant presentacions en congressos i publicacions (per exemple,  37th AEDEAN Conference, Oviedo, noviembre 2013).

Aprenentatge actiu: aplicació d’ABP i EdP en les assignatures d’Adquisició de l’anglès com a segona llengua I i II

Coordinació: 
Barón Parés, Júlia
Participants: 
Júlia Barón Parés, María Luz Celaya Villanueva, Imma Miralpeix Pujol, Mireia Ortega Durán
Facultat: 
Departament: 
Departament de Filologia Anglesa i Alemanya
Ensenyament/s: 
Estudis Anglesos
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius d’aquest projecte són els següents: 1. Acompanyar els alumnes en el seu aprenentatge actiu i cooperatiu. 2. Promoure l’autonomia dels estudiants i facilitar a l’alumnat el desenvolupament de les seves capacitats de lideratge. 3. Facilitar l’aplicació de coneixements teòrics al món real per tal de donar resposta a necessitats diverses. 4. Ser conscient del que implica fer recerca i de la importància d’una planificació adequada per a no malgastar recursos i obtenir resultats fiables. 5. Ser capaç de debatre, argumentar i defensar les opcions escollides, tenint-ne en compte els punts forts i febles, tot implicant-se en un projecte en concret.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/027
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

L’avaluació de l’eficàcia de les metodologies aplicades a les dues assignatures d’Adquisició de l’anglès com a segona llengua I i II es podrà dur a terme mitjançant la nota que els alumnes obtinguin en els projectes  que  realitzen en les dues assignatures. Els projectes doncs serviran no només com avaluació del treball dels estudiants, si no que també es podrà valorar si s’han assolit els objectius d’aprenentatge mitjançant  l’ABP i l’EdP.

Grup d'innovació docent: 
GIDAdEnA

Portfolio Project: el dossier d’aprenentatge com a mètode d’avaluació

Coordinació: 
López Sánchez, Gemma
Participants: 
Jacqueline Hurtley, Ana Moya
Facultat: 
Departament: 
Departament de Filologia Anglesa i Alemanya
Ensenyament/s: 
Estudis Anglesos (Facultat de Filologia).
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

- Quant als objectius referits a coneixements, la redacció del Portfoli ajudarà a l’alumnat a familiaritzar-se amb el text seleccionat així com amb el seu context cultural. - Pel que fa als objectius referits a habilitats i destreses, l’alumnat que dugui a terme el Portfoli revelarà la seva capacitat d’analitzar la novel·la escollida mentre desenvolupa la seva destresa en l’escriptura en anglès de forma acadèmica i creativa. La redacció del Portfoli serà també una eina que promourà una millora de les tècniques d’organització de treball personal. - Cal fer palès que, pel que es refereix als objectius referits a actituds, valors i normes, pretenem que l’execució del Portfoli promogui una reflexió profunda sobre l’obra en qüestió, tot adoptant un esperit d’anàlisi i crític ponderat.  

Codi del projecte: 
2014PID-UB/023
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

- Avaluació d'objectius referits a coneixements: es valorarà si la redacció del Portfoli ha contribuÏt a que l’alumnat s'hagi familiaritzat amb el text seleccionat així com amb el seu context cultural. - Avaluació d'objectius referits a habilitats i destreses: es valorarà si l'alumnat ha revelat la seva capacitat d'anàlisi de la novel.la en anglès i de forma acadèmica i creativa. Es valorarà fins quin punt la redacció del Portfoli ha contribuït a promoure una millora de les tècniques d'organització de treball personal. - En paral.lel, es valorarà si l'execució del Portfoli ha promogut una reflexió profunda sobre l'obra en qüestió, i si s'ha adoptat un esperit d'anàlisi i crític ponderat. 

Linies d'innovació: