Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica

Estratègia d’aprenentatge interactiu per a la millora de l’aplicació de la competència matemàtica a l'entorn de la Farmàcia Galènica

Coordinació: 
Halbaut Bellowa, Lyda
Participants: 
Rosa M. Aparicio Pelegrin, Anna Viscasillas Clerch, Encarnacion Garcia Montoya, Maria Pilar Perez Lozano, Montserrat Miñarro Carmon, Joaquim Suñer Carb, Jose Maria Suñe Negre, Jose Ramon Tico Grau, Anna Fábregas Fernández, Begonya Torres Gallardo, Alfonso Del Pozo Carrascosa, Anna Calpena Campmany, Montserrat Alavedra Farell
Departament: 
Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica
Ensenyament/s: 
FARMÀCIA
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  • Fomentar un aprenentatge significatiu i efectiu al voltant de l'aplicació de la competència matemàtica en l'àmbit de la Farmàcia Galènic mitjançant una estratègia interactiva.
  • Comprovar el grau de consolidació de l'aprenentatge adquirit a l'àmbit de seminaris de problemes de  les assignatures de l'àmbit de la Farmàcia Galènica que s'imparteix gradualment en 1r, 3r, 4t i 5è del Grau de Farmàcia mitjançant un model d'ensenyament/aprenentatge en espiral.
Codi del projecte: 
2015PID-UB/039
Grup d'innovació docent: 
GIDTF2013

Desenvolupament d’un model d’avaluació continuada multidisciplinari i retroactiu de les matèries troncals del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica.

Coordinació: 
Pubill Sanchez, David
Participants: 
Marta Alegret Jordà, Mercedes Amat Tusón, Antonio Camins Espuny, Ana María Díez Pascual, M. Immaculada Dinarès Milà, Elena Escubedo Rafa, Jesús Gómez-Catalán, Rosa Griera Farrés, Juan Carlos Laguna Egea, Joan Maria Llobet Mallafré, Núria Llor Brunés, Mercè Pallàs Lliberia, F. Xavier Palomer Tarridas, Maria Luisa Pérez García, Josefina Quirante Serrano, Miguel Rodamilans Pérez, Núria Roglans Ribas, Manuel Vázquez-Carrera, Ester Zulaica Gallego
Departament: 
Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica
Ensenyament/s: 
Farmàcia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La finalitat del projecte és desenvolupar un conjunt d’actuacions en les quals l’avaluació continuada multidisciplinària i retroactiva afavoreixi l’aprenentatge durant el Grau i dins del nostre Departament, de manera que els propis alumnes percebin que els coneixements apresos en una assignatura són la base per d’altres, contribuint a generar una major disposició a un aprenentatge continuat i autònom al llarg de la vida, i fent èmfasi en que les habilitats i competències dels estudiants apreses durant uns semestres, no "haurien de desaparèixer" després d’alguns cursos acadèmics. Aquest projecte està dissenyat per un període de quatre anys (dos més dos) donada la separació temporal de les diferents assignatures (de segon semestre de primer curs fins a segon semestre de quart curs o el primer de cinquè del Grau de Farmàcia). Pensem que és adequat i operatiu dividir el projecte en dues fases de dos anys, tenint sempre present l’objectiu final que també descriurem en la part final dels objectius. Per facilitar la seva comprensió establirem un calendari amb les accions a desenvolupar cada any.

De fet, en el moment en què es presenta aquesta proposta, el professorat ja ha realitzat unes primeres reunions a fi i efecte de coordinar-se i repartir tasques, des de finals del semestre passat (gener-juny 2015). Això justifica la data d'inici proposada en la presentació.

Els objectius concrets són:

Primer any
1.- Identificar els coneixements, habilitats i competències especifiques per al seguiment de les assignatures:

a) de Química Orgànica necessaris per Farmacologia i de Farmacologia per a Química Farmacèutica.
b) de Farmacologia General  per Farmacologia i Terapèutica I i II.
c) de Farmacologia i Química Orgànica i Farmacèutica per al seguiment de l’assignatura de Toxicologia.

2.- Unificar la terminologia utilitzada en descriure conceptes per part del professorat del Departament implicat en el projecte.

3.- Avaluar en una assignatura finalista de Farmacologia i/o Toxicologia que denominarem “control”, els paràmetres identificats a 1, el que permetrà establir un grup de referència.

Segon any

4.- Preparar un conjunt d’activitats d’aprenentatge que requereixin integració de coneixements i competències, així com les corresponents activitats  d’avaluació de Farmacologia General i Química Orgànica i Farmacèutica d’especial rellevància per a les assignatures descriptives de Farmacologia (I i II) i de Toxicologia, i que afavoreixi l’aprenentatge dels alumnes per mitjà de l’avaluació formativa.       

5. Crear estratègies a Farmacologia i Toxicologia que “demostrin” i “convencin”  l’estudiant de que realment li és imprescindible el domini de coneixements apresos anteriorment per aprofitar convenientment l’aprenentatge “actual”.

En funció dels resultats d’aquest punt, s’ ajustaria l’objectiu 4.

Tercer any

6.- Adaptació dels plans docents i continguts, introduint les activitats d’aprenentatge de l’objectiu 4 i 5 d’aquestes tres matèries, Química Orgànica i Farmacèutica, Farmacologia i Toxicologia, amb la finalitat de facilitar la integració dels coneixements del Grau i, en aquest cas específic, de les matèries del nostre Departament.

7.-Implementar activitats transversals amb la finalitat de que l’alumnat integri i consolidi els coneixements bàsics que necessita de les assignatures que ja ha cursat.

Quart any i següents

8.- Avaluar posteriorment en l’examen de síntesi de Toxicologia o en altres assignatures finalistes implicades (per definir) si aquesta acció ha suposat una millora dels coneixements i de les habilitats dels alumnes, comparant-los amb el grup control.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/031
Grup d'innovació docent: 
ORFILA

Nova estratègia formativa per a l'adquisició i avaluació de competències específiques dels estudiants de Farmàcia en el servei professional farmacèutic relacionat amb els medicaments complexos

Coordinació: 
Modamio Charles, M. Pilar
Participants: 
Eduardo L.Mariño Hernandez, Carlos De Figuereido Escriba, Cecilia Fernancez Lastra, Mª Angeles Piñero Lopez, Hector Ruiz Loscertales, Antonio Jose Braza Reyes, Gonzalo Torabuela Martinez
Departament: 
Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica
Ensenyament/s: 
FARMACIA
Ensenyament/s: 
FARMACIA I NUTRICIO HUMANA I DIETETICA
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
El present projecte té com a objectiu realitzar una intervenció que inclou una modificació de la metodologia d'ensenyament-aprenentatge per potenciar l'adquisició, així com la seva avaluació, de competències específiques d'atenció farmacèutica per part dels estudiants de Farmàcia. En concret, es tracta de competències relacionades amb els serveis professionals farmacèutics, com és el del maneig de medicaments complexos, dins la subcategoria de formació i informació, donant així resposta als reptes actuals i futurs de la professió farmacèutica.
 

 

Codi del projecte: 
2015PID-UB/027
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

 

Grup d'innovació docent: 
FARCLINAF

Pràctiques a empreses quimicofarmacèutiques al Grau de Farmàcia

Coordinació: 
Escolano Mirón, María Carmen
Participants: 
Santiago Vázquez Cruz, Encarna García Montoya, Mercè Pallàs Lliberia, Montserrat Miñarro Carmona, Maria Carmen Escolano Miron
Departament: 
Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica
Ensenyament/s: 
Grau de Farmàcia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu general de la proposta és millorar la tasca d’innovació duta a terme durant l’any 12-13 en implementar l’activitat “Passaport a la professió” per tal de optimitzar el seu ús pels estudiants,  lligant-la no només a l’assignatura “Pràctiques en empreses” sinó a altres activitat que es duen a terme a la facultat relacionada amb les pràctiques externes i el món laboral. Així mateix, obtenir dades objectives i elaborades del desenvolupament de l’activitat que ens permetin dos objectius inicials:

1.-Valorar el grau d’implementació dins del grau i de l’assignatura “Pràctiques en empreses” i de l’activitat “Passaport a la Professió”.

2.-Valorar les activitats per tal de treballar i valorar les competències tranversals genèriques i algunes especifiques del Grau de Farmàcia. Aquest dos objectius inicials impliquen millorar el procés d’adquisició de les dades i processar-les de manera eficient per tal de que reverteixi en la millora de les assignatures teòriques del Grau de Farmàcia adequant-les a les demandes del mercat laboral. Per millorar el procés d’adquisició de les dades que permetin valorar l’activitat  es planteja:

1.-Confeccionar un model d’informe del tutor de la empresa on s’aporti el grau d’assoliment de determinades competències que s’explicitin en el Pla de Formació de cada Conveni.

2.-Confeccionar un model de memòria de l’estudiant, que posi de manifest l’adquisició de les competències segons el Pla de Formació.

3.-Confeccionar una enquesta de satisfacció pels tutors de la empresa.

4.-Confeccionar dos enquestes de satisfacció pels estudiants: -una pels que facin l’activitat “Passaport a la Professió”, per tal de copsar la impressió de l’alumne sobre les avantatges i/o inconvenients de les diferents sessions incloses a la activitat. -Una segona, per aquell estudiants que hagin accedit a una plaça de pràctiques en empreses, que permeti valorar quin grau d’ajuda els hi ha proporcionat l’activitat

L’objectiu inicial implica processar totes les dades de que disposem recollides de la nostra experiència fins el moment tenint com a font els estudiants i tutors de les empreses, així com totes les que es generin durant el curs 13-14.

El tractament inicial de totes aquestes dades seria definitiu per tal de poder afrontar la valoració dels nous qüestionaris adients pels tutors de les empreses i per l’alumnat i la millora d’aquests, solucionant els punts febles i mancances que es detectin durant el procés de implementació d’aquest pels proper cursos.  

Codi del projecte: 
2014PID-UB/017
Linies d'innovació: 
Grup d'innovació docent: 
MICOMFAR

INTERVENCIÓ PER A LA MILLORA DE L’ADQUISICIO DE COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES PER PART DELS ESTUDIANTS DE FARMÀCIA: APLICACIÓ AL SERVEI PROFESSIONAL FARMACÈUTIC DELS SISTEMES PERSONALITZATS DE DOSIFICACIÓ

Coordinació: 
Modamio Charles, M. Pilar
Participants: 
Eduardo L. Mariño Hernández, M. Pilar Modamio Charles, Cecilia Fernández Lastra, Antonio J. Braza Reyes, Eric Miguez Díez, Héctor Ruiz Loscertales, Gonzalo Tobaruela Martínez
Departament: 
Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica
Ensenyament/s: 
Farmàcia, Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El present projecte té com a objectiu determinar si la intervenció realitzada (modificació de la metodologia d'ensenyament-aprenentatge) augmenta el grau de consecució de l'objectiu d'adquisició de competències específiques d'atenció farmacèutica per part dels estudiants de Farmàcia, donant resposta als reptes futurs de la professió farmacèutica amb relació a la implementació de serveis professionals farmacèutics, com és el dels Sistemes Personalitzats de Dosificació. Aquest objectiu s’emmarca dins de les línies d’innovació docent del grup i, en concret, en les que es refereixen a: Aprenentatge professionalitzador: PNT (Procediment Normalitzat de Treball) Metodologies actives per l’aprenentatge: Aprenentatge col.laboratiu. Metodologies actives per l’aprenentatge: Aprenentatge autònom i PBL, Casos i Simulacions. Aprenentatge en entorns virtuals: Open Educational Resources.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/022
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

L’alumnat implicat ha de ser capaç de desenvolupar competències amb relació al servei professional farmacèutic del Sistema Personalitzat de Dosificació (SPD), considerant que: és una activitat que millora el procés d'ús dels medicaments, sent un mecanisme d'ajuda per optimitzar l'adherència als tractaments i, per tant, els resultats en salut dels pacients. la participació en col·laboració amb l'equip de salut i la coordinació dels diferents serveis assistencials, la qual cosa redunda en benefici del pacient. sent un servei universal des de la voluntarietat del pacient, sempre que compleixin uns requisits mínims recollits en els PNT o bones pràctiques. s’ha de comprometre a complir amb la legislació relativa a la Protecció de Dades Personals, s’ha d’informar i aclarir qualsevol dubte al pacient, així com advertir al pacient davant qualsevol eventualitat. Amb relació a les competències incloses en el pla docent de l’assignatura, tals com: Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú/capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals) (competència transversal). Desenvolupar habilitats de comunicació i d'informació, tant orals com escrites, per tractar amb pacients i usuaris del centre on es desenvolupi l'activitat professional. Promoure les capacitats de treball i col·laboració en equips multidisciplinaris i les relacionades amb altres professionals sanitaris (competència transversal). Intervenir en les activitats de promoció de la salut i prevenció de la malaltia, en l'àmbit individual, familiar i comunitari, amb una visió integral i multiprofessional del procés de salut (competència específica). Promoure l'ús racional dels medicaments i productes sanitaris (competència específica). Identificar, avaluar i valorar els problemes relacionats amb fàrmacs i medicaments, com també participar en les activitats de Farmacovigilància (competència específica). Dur a terme les activitats de farmàcia clínica i social, d'acord amb el cicle d'atenció farmacèutica (competència específica). Oferir consell terapèutic en farmacoteràpia i dietoteràpia, com també en l'àmbit nutricional i alimentari, als establiments als quals es presti servei.

Grup d'innovació docent: 
FARCLINAF