Departament de Disseny i Imatge

APRENENTATGE DE PROJECTES DE DISSENY DE CODI OBERT A PARTIR DE LES NOVES TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ

Coordinació: 
Povedano i Ferré, Rosa
Participants: 
Eugeni Boldú Montoro, Anna Calvera Sagué, Efrain Foglia Romero, Miquel Mallol Esquefa, Pablo Medrano Bigas, Joan Morales Moras, Oriol Moret Viñals, Rober Pallas Cardeal, Raquel Pelta Resano, Josep Joan Teruel Samso, Enric Tormo Ballester, Teresa Valverde Gefaell
Departament: 
Departament de Disseny i Imatge
Ensenyament/s: 
Grau en Disseny
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Incorporació del disseny de codi obert i el disseny col·laboratiu en els processos d'aprenentatge del Grau en Disseny per treballar la temàtica de la pobresa energètica. Participació dels estudiants de tercer curs en la metodologia del projecte ENERGYaid, a realitzar en col·laboració amb els Ateneus de Fabricació de Barcelona. Difusió dels resultats als repositoris de disseny de codi obert en xarxa per la consulta i ús indiscrminats per part de tota la població interessada. Presentació a les aules dels resultats a diferents assignatures del Grau en Disseny. Difusió dels resultats en activitats pròpies del camp del disseny, en la plataforma per al disseny social Desis i en congresos i revistes especialitzades.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/025
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 
Indicadors d'avaluació: 

En relació a l'objectiu que preten fer participar activament els estudiants de tercer curs del Grau en disseny un projecte de disseny participatiu, de manera que proposin nous productes o serveis útils per a la societat en la vessant de la pobresa energètica, els paràmetres a avaluar són:

A -La participació activa en el barri on es desenvolupa el projecte.

B -El procés seguit en el desenvolupament del projecte.

C -Les prestacions aconseguides gràcies al projecte en relació a la pobresa energètica.

En relació a la utilització  de les noves tecnologies de prototipat ràpid perquè els estudiants coneixin l’abast de les seves possibilitats constructives, s'avaluarà:

D -El desenvolupament i procés constructiu correctes.

E -L'adequació del resultat final en relació a la tecnologia constructiva.

I pel que fa referència a l'objectiu de familiaritzar els estudiants amb la filosofia del disseny de codi obert i la utilització universal dels repositoris internacionals, tot preparant la documentació necessària perque qualsevol persona pugui produir, als diferents fab-labs d’abast mundial, els objectes que hagin estat dissenyats pels estudiants, s'avaluarà:

F -La orrecció en la presentació dels documents tècnics que permetràn la reproducció de l’objecte als repositoris de codi obert.

G -L' adequació del programa de comunicació del resultat a la xarxa.

 

 

Instruments d'avaluació proposats per l'observació dels indicadors establerts: 

L'avaluació es planteja en funció de la Memòria del projecte que presentaran els estudiants, en la seva participació activa durant el desenvolupament a l'aula, les sortides de camp i les tasques de funcinament del maquinari especialitzat; així com en els materials de diversa naturalesa que cal penjar al web. En relació als indicadors d'avaluació, s'exposen els instruments per obtenir la informació completa del projecte:

A -La participació activa en el barri on es desenvolupa el projecte: treball de camp, entrevistes semidirigides, esbossos i esquemes de treball (Memòria del projecte)

B -El procés seguit en el desenvolupament del projecte: metodologia del procés de disseny seguida (Memòria del projecte)

C -Les prestacions aconseguides gràcies al projecte en relació a la pobresa energètica. Treball de medició experimental realizat un cop s’ha acabat el prototip (Memòria del projecte).

D -El desenvolupament i procés constructiu correctes: Sessions pràctiques als Ateneus de fabricació

E -L'adequació del resultat final en relació a la tecnologia constructiva: Autoavaluació per part dels estudiants que culmina amb l’aprofondiment del coneixement d'aquestes tècniques.

F -La correcció en la presentació dels documents tècnics que permetràn la reproducció de l’objecte als repositoris de codi obert: Documentació del repositori de codi obert.

G -L' adequació del programa de comunicació del resultat a la xarxa: Avaluació de la documentació penjada a la web, xarxes socials, blogs d’interès i Youtube.

Procediment proposat per l'aplicació dels instruments d'avaluació: 

El procés d'avaluació consisteix en una continua interacció entre els diferents grups d'estudiants i el professor.

Per facilitar el procés d'avaluació continuada, els estudiants hauran de desenvolupar la seva Memòria del projecte (que inclourà A, B i C) Un cop finalitzada aquesta memòria, obtindran la seva qualificació.

En relació a D i E, els propis estudiants, en una sessió conjunta, realitzaran la seva pròpia autoavaluació, per tal de poder corregir les incorreccions pròpies dels primers prototips. Això suposa un cert rau de perfeccionament de les tècniques emprades, que es fa extensiu a la resta d'estudiants de l'aula.

F i G seran corregits pel professor directament des dels enllaços del web.

Després de tot plegat, els estudiants tenen temps de corregir tots aquells apartats que necessiten millores i lliurar la documentació, si s'escau, totalment corregida.

 

PROCESSOS D'APRENENTATGE EN DISSENY A PARTIR DEL RECICLATGE I LA RESPONSABILITAT SOCIAL

Coordinació: 
Povedano i Ferré, Rosa
Participants: 
Rosa Povedano i Ferré, Teresa Valverde Gefaell, Miquel Mallol Esquefa, Joan Morales Moras, Raquel Pelta Resano, Anna Calvera Sagué, Efrain Fogli Romero, Ana Villagordo Vergara, Íngrid Payán
Departament: 
Departament de Disseny i Imatge
Ensenyament/s: 
Grau en Disseny
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

- Apropar els estudiants del Grau en Disseny al món del reciclatge, de l'ecodisseny i de la responsabilitat social a partir d'un encàrrec real. - Coordinar un projecte amb materials procedents de rebuig i d'estocs de venda que alguns fabricants decideixen no comercialitzar, i que cedeixen a la Fundació Formació i Treball (FIT), organització sense ànims de lucre que pretén la formació i inserció laboral. Entre els diferents articles que recull la FIT hi podem trobar fustes, ferro, cartró, roba (procedent dels contenidors Roba Amiga), calçat i complements de moda, dels quals en tenen entrades periòdiques i n'acumulen vàries tonelades als seus magatzems. L'objectiu de la FIT és proposar nous productes, a partir dels materials provinents de recollida i de cessió d'estocs, per aconseguir que persones en risc d'exclusió social puguin reciclar-los, tot fent nous objectes que hagin estat dissenyats pels estudiants del Grau en Disseny. - Fer participar els estudiants de tercer curs del Grau en disseny activament en el FITstorming, a partir d'exercicis i projectes que proposin nous productes o serveis útils per a la societat i que, a més, generin llocs de treball. - Emprar un protocol d'autoavaluació de manera que els estudiants puguin valorar els punts forts i els punts febles de la seva proposta.  - Crear un blog interactiu per part de tots els estudiants de tercer, on els diferents grups de treball pengin els continguts de les seves propostes seguint un procediment normalitzat de treball. Traspassar aquesta informació a l'espai virtual de les altres assignatures que participen en proposta d'innovació docent. - Analitzar a les aules, en el context de diferents assignatures teòriques dels diferents cursos del Grau, l'impacte i la viabilitat d'aquestes propostes, que en definitiva pretenen allargar la vida útil d'alguns materials tot transformant-los a partir de l'ecodisseny, i comptant amb tecnologies de transformació senzilles a càrrec de persones en risc d'exclusió que seran formades per la FIT per dur a terme aquestes transformacions.  - Fer difusió de les millors propostes dins el marc de la Setmana Europea de la Prevenció en Residus, organitzada per l'Agència de Residus de Catalunya (Generalitat de Catalunya). - Difondre l'experiència docent als canals de difusió habituals, com revistes d'art i disseny i congresos d'innovació educativa (CIDUI).

Codi del projecte: 
2013PID-UB/002
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

En ecodisseny s'empra una valoració qualitativa que avalua l'impacte ambiental en diferents fases de la vida d'un producte: Extracció del material, fabricació de l'objecte, distribució i emmagatzematge, ús o vida útil i reciclatge posterior. En base a aquest esquema, que es barema de 0 a 5 punts, els estudiants hauran d'autoavaluar els seus propis projectes tenint plena consciència dels punts forts i punts febles del seu propi projecte. Així, a banda d'autoavaluar-se qualitativament i quantitativa, els estudiants assoliran el coneixement de com poden millorar, en un futur, les seves propostes de disseny. En l'avaluació realitzada pels professors, per tant, es valorarà tant el procés metodològic seguit, com el propi projecte resultant, com la pròpia autoavaluació realitzada per l'estudiant.   També cal citar que, a banda de la qualificació acadèmica descrita, els organitzadors de la FIT, alguns dissenyadors destacats en matèria d'ecodisseny que participaran en aquesta proposta, i algun membre de l'Agència de Residus de Catalunya, votaran per premiar i seleccionar les millors propostes presentades pels alumnes. A banda de tot plegat, cal especificar que dins la mateixa FIT es farà una votació popular per part de les persones en risc d'exclusió que actualment es troben contractades per aquesta entitat, per triar els projectes més populars realitzats pels estudiants.