Departament de Didàctica de les Ciències Socials, de l'Educació Musical, de l'Educació Física i de l'Educació Visual i Plàstica

L'ús actiu dels mitjans audiovisuals i les xarxes socials per comprendre la construcció d'estereotips de gènere amb l'alumnat de formació del professorat.

Coordinació: 
ELVIRA BARRIGA UBED
Participants: 
Isidora Sáez Rosenkranz
Participants: 
Ilaria Bellatti
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica de les Ciències Socials, de l'Educació Musical, de l'Educació Física i de l'Educació Visual i Plàstica
Ensenyament/s: 
Grau de Mestre d'Educació Infantil
Ensenyament/s: 
Grau de Mestre d'Educació Primària
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius d’aquesta innovació docent estan centrats en que l’alumnat de formació del professorat millorin les seves capacitats per:

1) Reflexionar sobre l’impacte dels mitjans de comunicació en la construcció d’estereotips en l’ infància;

2) Crear propostes creatives audiovisuals que superin els prejudicis de gènere;

3) Dissenyar una estratègia política que fomenti l’ igualtat d’oportunitats de gènere mitjançant els mitjans audiovisuals i les xarxes socials.

En primer lloc, pretenem fer conscients i crítics als nostres estudiants davant el llenguatge audiovisual y el sistema de comunicació de les xarxes socials. Convidem als protagonistes d’aquesta actuació innovadora a treballar peces audiovisuals (bons exemples i patrons qüestionables) i recapacitar sobre les conseqüències de la construcció d’estereotips a l’etapa infantil, i fins i tot els efectes en la seva vida diària (mitjançant A. el quadern d’autoreflexió i B. el treball creatiu d’una peça breu audiovisual). En segon lloc, proposem que els alumnes desenvolupin coneixements, habilitats i valors que promulguin la igualtat d’oportunitats dels infants mitjançant un procés d’ensenyament-aprenentatge actiu on els participants es transformin en actors actius i productius, deixant de banda un rol d’actor passiu i consumidor. En tercer lloc, promovem que l’estudiantat utilitzi les xarxes socials per difondre el treball creatiu de bones pràctiques realitzat i mesuri els beneficis i els desavantatges de crear una estratègia política per canviar el món.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/035
Grup d'innovació docent: 
DHIGECS

El portafoli d’aprenentatge i reflexió a l’ensenyament de la didàctica de les ciències socials

Coordinació: 
Isidora Sáez Rosenkranz
Participants: 
Elvira Barriga Ubed
Participants: 
Ilaria Bellatti
Participants: 
Josué Molina Neira
Participants: 
Anna Mauri Lujan
Participants: 
Jesús Fernández Arranz
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica de les Ciències Socials, de l'Educació Musical, de l'Educació Física i de l'Educació Visual i Plàstica
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat:

Aquesta actuació té dos objectius principals.

1.Potenciar la capacitat crítica dels estudiants envers els conceptes sobre les ciències socials que tenen i la seva aplicació didàctica.

2.Orientar la capacitat crítica dels estudiants envers la seva pràctica com a futurs mestres mitjançant la metacognició.

Tots dos objectius estan adreçats a aconseguir les competències transversals de la titulació i específiques d'ella, així com a la majoria dels objectius d'aprenentatge de l'assignatura assenyalats en el pla docent. En aquest sentit, a partir d'un disseny didàctic com el que es presenta, es treballen paral·lelament i progressivament la majoria dels elements considerats com a metes en la formació de les futures mestres. Malgrat, l’aspecte innovador d’aquesta actuació es l’èmfasi en la capacitat metacognitiva i reflexiva com a base per una futura pràctica docent conscient i transofrmadora.

Els objectius plantejats parteixen de la base que els estudiants tenen una idea sobre què són les ciències socials, però que tal com assenyala la literatura, aquests conceptes estan molt vinculats a una concepció disciplinària limitada i molt associada a la història com a fets seqüencials en lloc de l'anàlisi dels fenòmens socials. Així mateix, aquesta visió predominant considera escassament la dimensió metodològica de la disciplina. En recerques revisades també s'apunta al fet que les metodologies d'ensenyament de les ciències socials concebudes per les estudiants d'educació infantil a la Universitat de Barcelona són de caràcter tradicional basades en el diàleg col·lectiu, el qual es vincula principalment amb el fet que les metodologies portades a terme en la seva escolarització han conformat unes construccions simbòliques i una cultura educativa molt arrelada que es pot contribuir a canviar gràcies a altres experiències d'aprenentatge. En aquest sentit, es considera que mitjançant la potenciació de la capacitat crítica, basada en un coneixement científic i teòric i de l'observació i reflexió sobre elles per part de les mestres en formació, puguin adquirir eines per observar la pròpia construcció d'activitats i pràctica docent i millorar-les.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/038
Grup d'innovació docent: 
DHIGECS

DHIGECSada

Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials

Promoure metodologies actives d’aprenentatge, estratègies d’avaluació diverses que contribueixin al canvi en la cultura educativa a l’àmbit de l’ensenyament de la didàctica de les ciències socials.

La nostra llarga experiència en formació docent ens condueix a definir unes línies d'acció molt específiques que deriven del marc general en el qual grup s'ha consolidat.

Coordinació: 
Prats Cuevas, Joaquim
Membres del grup: 
Elvira Barriga Ubed
Isidora Sáez Rosenkranz
Josué Molina Neira
Virginia Gámez Ceruelo
Ilaria Bellatti
Ann Elizabeth Wilson Daily
Concha Fuentes Moreno
Miquel Albert Tarragona
Lydia Sánchez Gómez
Sergio Villanueva Baselga
Carlos Aguilar Paredes
Daniel Huertado Torres
Judit Sabido Codina
Categoria: 
Grup Innovació Docent (GID)
Codi UB: 
GINDO-UB/161
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica de les Ciències Socials, de l'Educació Musical, de l'Educació Física i de l'Educació Visual i Plàstica