Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura

TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ

Coordinació: 
Contreras Barcelo, Elisabet
Participants: 
Carme Arbonés Solà, Isabel Civera López, Mireia Pérez Peitx, Margarida Prats Ripoll, Joan Marc Ramos Sabaté, Enric Falguera García, Empar Devís Herranz
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura
Ensenyament/s: 
Mestre d'Educació Infantil
Ensenyament/s: 
Mestre d'Educació Primària
Ensenyament/s: 
Mestre d'Educació Infantil i Primària
Ensenyament/s: 
Màster en Recerca de la Didàctica de la Llengua i la Literatura
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Dirigir la tasca docent a orientar el professorat en formació inicial per a l'elaboració i aplicació de suports 2.0 amb la finalitat de generar diferents instruments (rutes literàries i booktràilers), com a recursos d'aula centrats a treballar les diferents textualitats multimodals, per tal de desenvolupar competències transversals com la comunicativa (recepció i producció), la d'aprendre a aprendre i la digital; i específiques, com la literària i la multimodal. Aquestes competències es podran desenvolupar a través de procediments constructius de cerca, de cooperació i d'activitat col·laborativa, en un procés de tractament de la informació per a la construcció de coneixements d'educació literària.

A partir d'aquests objectius ens proposem els següents objectius específics i d'innovació docent:

1. Proposar a l'alumnat l'elaboració d'un projecte didàctic, de manera que s'apliquin diferents instruments 2.0 com a recursos didàctics per potenciar l'educació literària en relació a diferents tipus de textualitats.

2. Implicar professorat i alumnat com a agents actius en : a) l'aplicació i l'observació qualitativa de les innovacions metodològiques; b) la verificació de la millora de l'educació literària gràcies al potencial formatiu que reporten els recursos 2.0 i els processos cooperatius de recepció crítica; c) l'avaluació a través d'un sistema de coavaluació entre alumnat i professor.

3. Integrar processos de comunicació multimodal mitjançant les diferents tasques que conduiran a l'elaboració d'un projecte de coneixement literari i global.

4. Orientar l'alumnat en el disseny de propostes didàctiques que permetin l'aprenentatge multidisciplinar, que ofereixin un ampli ventall educatiu, propiciant la participació col·laborativa per a l'aprenentatge, a través de les tecnologies.

A partir dels objectius del projecte ens plantegem dues qüestions inicials:

1. En quins aspectes les e-literacies i els recursos 2.0 amplien i ajuden a desenvolupar competències específiques (literària i multimodal) de l'àrea de llengua i literatura?

2. Com incideixen la interacció i la connectivitat en la integració de diverses competències transversals (comunicativa, d'aprendre a aprendre i digital) en la millora de l'educació literària i la formació lectora de l'alumnat?

Codi del projecte: 
2015PID-UB/028
Grup d'innovació docent: 
GIDC_DLL

El desenvolupament de la competència comunicativa digital: estratègies discursives multimodals

Coordinació: 
Pujolà Font,Joan-Tomàs
Participants: 
Rosa Sayós Santigosa, Glòria Bordons de Porrat-Doria, Elisabet Costa Giménez, Carles Royo Bieto, Mª Vicenta González Argüello, Mª Ángeles García Asensio, Begoña Montmany Molina, Rosa Brión Caíño, Raúl Alfonso Lozano, Marc Bayés Gil, Miguel Mateo Ruiz, Núria Sánchez Quintana, Carmen Férriz Martínez, Ainhoa Antúnez Piedra, Jaume Batlle Rodríguez, Natalia Fullana Rivera, Nuria Giralt Anduix, Maria del Mar Suárez Vilagran, Vanesa Toquero Ramos,
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura
Ensenyament/s: 
Grau d’Educació Primària, Grau d’Educació Infantil, Doble Grau d’Educació Infantil i Primària, Grau de Comunicació Audiovisual
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El present projecte d'innovació pretén: - experimentar amb diversos formats de portafolis electrònic: Mahara,  MyDocumenta, i l’eina web Wix - desenvolupar les estratègies discursives multimodals per aprofitar les potencialitats de la comunicació en l'entorn digital - promoure l'avaluació entre iguals del contingut i procés d'elaboració del portafolis per millorar la reflexió crítica de l'alumnat - desenvolupar estratègies de sensibilització i reflexió metacognitiva i metalingüística per fomentar l'autonomia d'aprenentatge

Codi del projecte: 
2014PID-UB/004
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Elaboració de qüestionaris que recullin el grau de satisfacció de l'alumnat i del professorat amb l'eina, amb les noves estratègies referents a les tres línies d'intervenció i el nivell d'aprenentatge assolit. Buidatge i anàlisi d'aquests qüestionaris.  

Grup d'innovació docent: 
DIDAL_UB