Departament de Dibuix

Zones d’invisibilitat a l’avaluació formativa de l’aprenentatge autònom

Coordinació: 
Hernández Hernández, Fernando
Participants: 
Juana M. Sancho Gil, Cristina Alonso Cano, Begoña Piqué Simó, Anna Forés Miravalles, Fernándo Herraiz García, Joan-Anton Sanchez i Valero, Alejandra Montané, Ascensió Moreno González, Adriana Ornellas, Sandra Martínez Pérez, Paulo Padilla Petry, Rachel Fendler, Judith Arrazola Carballo, Xavier Giró Gràcia, Raquel Miño Puigcercós
Departament: 
Departament de Dibuix
Ensenyament/s: 
Grau Belles Arts, Grau Restauració de bens culturals, Grau Pedagogia, Grau Educació Primària, Grau Educació Infantil, Grau Educació Social
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

a. Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 1.Ampliar l'estat de la qüestió de les relacions entre avaluació formativa (i participativa) i aprenentatge autònom, amb especial interès sobre allò que es parla i no es parla (les zones d’invisibilitat) respecte a aquesta relació. Aquesta revisió, a més de consolidar la fonamentació del projecte, ens permetrà vincular-nos amb col·legues nacionals i internacionals que comparteixen inquietuds semblants, amb la finalitat de millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge-avaluació a l’ensenyament superior. 2.Esbrinar les zones d’invisibilitat  en les concepcions i pràctiques avaluadores que porta a terme el professorat participant al projecte. En aquest objectiu ens plantegem posar en comú les concepcions sobre l’avaluació per a l’aprenentatge del professorat del projecte, així com fer un recull de les modalitats d’avaluació que estiguin duent a terme i que es vinculin amb l’aprenentatge autònom dels estudiants. 3.Desenvolupar estratègies d'avaluació que incloguin les zones d’invisibilitat les assignatures vinculades a la docència del professorat participant per. Aquest és l’objectiu central del projecte, per mitjà del qual es pretén: a) plantejar i fer servir modalitats d’avaluació de l’aprenentatge autònom, a partir dels exemples que ja s’estiguin posant en pràctica i d’altres de nous, b) contrastar amb els estudiants les aportacions que es deriven d’aquestes modalitats, c) avaluar en termes de vinculació amb les competències dels graus i de les assignatures els processos i resultats d’aquestes modalitats i d) fer una publicació amb aquests exemples i la seva discussió.  4.Divulgar els resultats del procés en comunicacions a congressos i publicacions. Tres comunicacions a congressos i dos articles. 5.Concretar amb l’ICE la realització d’un seminari sobre l’avaluació de l’aprenentatge autònom per al professorat universitari. El grup Indaga-t pretén oferir a l’ICE de la UB la possibilitat de portar a terme un seminari sobre aprenentatge autònom i la seva avaluació.  

Codi del projecte: 
2013PID-UB/001
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Aquesta proposta està vinculada tant al desenvolupament del professorat com dels estudiants en aspectes relacionats amb l’aprenentatge autònom i l’avaluació formativa. En aquest sentit, l’avaluació prevista del projecte es vincula amb cada una de les seves accions amb la finalitat d’obtenir evidències  dels aprenentatges del grup d’innovació i dels estudiants de les diferents assignatures vinculades al projecte.   La concepció de l’avaluació és l’anomenada de procés, i incorpora els outputs derivats de cadascuna de les accions en una xarxa integrada de relacions. En aquest sentit l’avaluació prevista recollirà evidències  i contribuirà a : La presa de consciència dels professorat L’explicitació de les condicions en les que es promou aprenentatge autònom i avaluació formativa en les diferents assignatures. La  presa de consciència dels estudiants sobre les condicions del seu aprenentatge a partir de la seva participació en les modalitats d’aprenentatge autònom i de la seva avaluació formació que es plantegen en les accions . La implicació dels estudiants en els processos d’aprenentatge i en la seva avaluació.. La implicació  dels estudiants en les activitats de formació i les modalitats de relació amb les accions  d’avaluació formativa en les que han de participar. El  guany del professorat en coherència respecte a la relació entre les seves concepcions i les seves pràctiques. La divulgació dels resultats de l’aprenentatge del professorat i els estudiants en congressos, publicacions i propostes de formació.

Grup d'innovació docent: 
INDAGA'T