Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació

Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback

Coordinació: 
RIVERO GARCIA, M. NAGDALENA
Participants: 
Caballero Balañá, Lidia
Participants: 
Celdrán Castro, Montserrat
Participants: 
Conde Sala, Josep Lluís
Participants: 
Ferrer Vidal, Fina
Participants: 
Garcia-Milà Palaudarias, Mercè
Participants: 
Jarque Fernández, Sonia
Participants: 
Jarque Moyano, Mª Ángeles
Participants: 
Vega Llobera, Fàtima
Participants: 
Vilaseca Momplet, Rosa M.
Participants: 
Villar Posada, Feliciano
Departament: 
Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació
Ensenyament/s: 
Psicologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El projecte manté els objectius del projecte anterior del qual deriva i n’incorpora de nous.

Objectius que es mantenen:

-Donar suport als estudiants durant l’aprenentatge. Aquest suport es concretarà en: orientar a través de les preguntes dels qüestionaris sobre quins són els conceptes i idees més rellevants en els diferents temes; oferir feedback que porti als estudiants a reflexionar sobre el que han après.

-Promoure l’estudi continuat al llarg del curs. Això es promourà realitzant els qüestionaris en dos moments del semestre.

-Incidir positivament sobre el rendiment dels estudiants en els proves finals d’avaluació amb preguntes d’alternativa múltiple. S’espera que el treball continuat al llarg del curs, el feedback proporcionat durant l’aprenentatge, i l’entrenament en la resposta a preguntes d’alternativa múltiple ajudin a millorar el rendiment acadèmic en les proves d’avaluació acreditativa.

Objectius nous:

-Explorar les possibilitats de les tècniques de gamificació, amb l’ús de l’eina Kahoot!, per motivar els estudiants a l’estudi continuat dels continguts teòric-conceptuals de l’assignatura i a l’assistència a les classes expositives o teòriques.

-Valorar el paper de la discussió entre iguals i grupal a l’aula com alternativa al feedback individual.

 

Codi del projecte: 
2017PID-UB/019

GIDPE2000ada

Grup d'Innovació Docent en Psicologia de l'Educació

El treball del GIDPE s'ha centrat fonamentalment, fins el moment, en incorporar a la docència de les assignatures de l'àrea de Psicologia de la Educació els principis i plantejaments següents: potenciar el treball autònom de l'alumne, l'ús de metodologies basades en problemes o en l'anàlisi de casos, potenciar la integració teoria-pràctica en la formació de l'alumnat i incorporar les TIC als processos d'ensenyança i aprenentatge. Més recentment, el treball del grup s'orienta també a l'elaboració d'instruments per valorar els processos d'innovació docent desenvolupats.

Coordinació: 
Coll Salvador, César
Membres del grup: 
María José Rochera Villach
Rosa María Colomina Álvarez
Fco Javier Onrubia Goñi
Teresa Mauri Majós
Judith Oller Badenas
Anna Engel Rocamora
Ana Remesal Ortiz
Anna Ginesta Fontserè
Horacio Vidosa Castro
Mónica Bibiana Aldana Robayo
Mariana Largo Sierra
Departament: 
Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació

GIDPsiDeada

Grup d'Innovació Docent en Psicologia del Desenvolupament

Grup reconegut l'any 2004 i redefinit l'any 2011, en el marc dels nous graus adaptats a l'EEES. Integra 18 professors/es que imparteixen les assignatures de Desenvolupament en la Infància; Desenvolupament en l'Adolescència, Maduresa i Senectut; i Trastorns del Desenvolupament en el grau de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

Coordinació: 
Rivero García, M. Magdalena
Membres del grup: 
Sonia Jarque Fernández
Rosa Maria Vilaseca Momplet
Mª Ángeles Ortega Reverte
Maria Josep Jarque Moyano
Feliciano Villar Posada
Josep Lluis Conde Sala
Emili Miquel Soro Camats
Montserrat Moreno Zazo
Mercè Garcia-Milà Palaudarias
Eduard Martí Sala
Marc Coronas Puig-Pallarols
Montserrat Celdrán Castro
Núria Ribera Turró
Marta Gràcia García
Fàtima Vega Llobera
Rodrigo Andrés Serrat Fernández
Departament: 
Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació