Departament d'Arts Visuals i Disseny

DRAW_RAW_GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT_02_2017

Coordinació: 
López Paez, Maria Montserrat
Participants: 
Górriz Nicolas, Lídia
Participants: 
Dalmau Sivila, Jordi
Participants: 
Mauricio Falgueras, Carlos
Participants: 
Ubalde Buenafuente, Mercè
Departament: 
Departament d'Arts Visuals i Disseny
Ensenyament/s: 
Grau en Belles Arts
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Aquest projecte contribuirà a reforçar el desenvolupament per part de l’alumnat de les tres competències transversals comunes de la UB següents:

capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds)
capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals)= treball en equip
compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques)

així com també contribueix a reforçar les específiques de la titulació:

coneixement dels materials, instruments, processos i mètodes d'experimentació vinculats a la creació o producció i pros-producció artístiques.
capacitat per crear art i habilitat per concebre tàctiques i estratègies en l'elaboració d’intervencions artístiques.
coneixement del pensament i les metodologies d’artistes mitjançant les obres i els textos, i capacitat de comprendre i valorar discursos artístics en relació amb la mateixa obra.

Els objectius, referits als coneixements de l’alumnat són els següents:

actuar ètica, crítica, autocrítica i responsablement
utilitzar millor la seva capacitat creativa i comunicativa així com un pensament complex i crític.
ser capaç d’elaborar un projecte artístic en equip i en relació amb una comunitat social propera.
ser capaç de trobar fonts fiables i extreure’n la informació adequada al treball de creació en relació a l’entorn social en el qual s’inscriu i al qual s’adscriu
ser capaç de preveure les diligències necessàries conduents a aconseguir una producció artística i planificar-les.
ser capaç d’utilitzar adientment els sistemes i mitjans de presentació.
ser capaç d’utilitzar tàctiques i estratègies com ara l’heurística, la interacció d’idees amb materials, procediments i tècniques, així com l’especulació per generar processos i projectes creatius.
saber relacionar els recursos necessaris per a la creació artística i per a la construcció del projecte artístic o la intervenció artística en relació a una comunitat social donada.
saber utilitzar els instruments adequats per comunicar projectes artístics participatius i difondre’ls.
saber utilitzar els instruments adequats per interrelacionar recursos professionals en el propi projecte artístic.
saber utilitzar els recursos adequats per fer projectes artístics i integrar-los en contextos més amplis.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/046

Aprenentatge integrat d'arts gràfiques, 1: base de dades i glossari

Coordinació: 
Moret Viñals, Oriol
Participants: 
Valença Castells Marsol
Departament: 
Departament d'Arts Visuals i Disseny
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

En general, es pretén avançar en l'assoliment de competències seleccionades (v. Mancances detectades). Destaquem sis objectius inicials:

  1. Aprofundir en el coneixement de materials, tècniques, processos i procediments de producció.
  2. Classificar, jerarquitzar i relacionar continguts en un esquema de visió global (llarg de gambals).
  3. Adequar les possibilitats de les TIC per a organitzar, recuperar i ampliar informació.
  4. Projectar vies alternatives que equilibrin interessos d'usuari i estàndards disciplinaris.
  5. Valorar el treball propi i ajustar-lo a un projecte de col·laboració.
  6. I millorar l'expressió escrita.
Codi del projecte: 
2017PID-UB/016

INDAGA'Tada

Grup d'innovació Docent per afavorir la Indagació
Objectius de l'activitat del grup

La finalitat primera del grup és promoure, desenvolupar, avaluar i divulgar estratègies de col·laboració entre els docents participants que es vinculin amb l’afavoriment de formes d’aprenentatge integrades i plenes de sentit per als estudiants. De manera específica, el grup pretén assolir les següents finalitats:

Coordinació: 
Hernández Hernández, Fernando
Membres del grup: 
Juana M. Sancho Gil
Cristina Alonso Cano
Anna Forés Miravalles
Begoña Piqué Simó
Fernándo Herraiz García
Joan-Anton Sanchez i Valero
Ascensió Moreno González
Paulo Padilla Petry
Sandra Martínez Pérez
Raquel Miño Puigcercós
Rachel Fendler
Judith Arrazola Carballo
Marina Riera
Xavier Giró Gràcia
Departament: 
Departament d'Arts Visuals i Disseny

ART_PRO&DOCada

Art, professió i docència

Buscar vincles entre la realitat artística professional i l’ensenyament de l’art i contribuir a reduir la distància entre ambdues situacions a través de:

1. Propostes directes amb una incidència immediata en la innovació docent.

2. Propostes que de manera indirecte incideixen sobre la millora docent a curt termini.

3. Activitats de difusió social que vinculin l’activitat docent i l’artística.

Objectius de l'activitat del grup

Coordinació: 
Morell Rovira, Jordi
Membres del grup: 
Núria Gual Solé
Joan Descarga Aniento
Àlex Nogué Font 
Òscar Padilla Machó
Marta Negre Busó 
Joaquim Cantalozella Planas
Departament: 
Departament d'Arts Visuals i Disseny

PRORETORNada

Cicle De Retorn / Processos d'aprenentatge. Retorn d'experiències

Cicle De Retorn / Processos d'aprenentatge. Retorn d'experiències

Coordinació: 
Vila Pou, Eva
Membres del grup: 
CRISTINA PASTÓ AGUILÀ
Ma. MERCÈ CASANOVAS ALEIX
Categoria: 
Grup Innovació Docent (GID)
Codi UB: 
GINDO-UB/128
Departament: 
Departament d'Arts Visuals i Disseny