Ajuts per la creació de material audiovisual

IMPORTANT: consulteu el document de referència per la sol·licitud d'aquests ajuts: 

Ajuts per la creació de material audiovisual (document) 
 

Formulari de sol·licitud de l'ajut

 

Sol·licitants:

Docents implicats en projectes d’innovació concedits per la UB o en cursos MOOC prioritzats des del Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica.

En cas que el sol·licitant no consti com a responsable del projecte caldrà adjuntar un document amb l’autorització del responsable del mateix.


Requisits:

Per poder accedir a l’ajut previst s’han de complir aquest requisits:

- Pels ajuts de Modalitat A: Tenir concedit un Projecte d’Innovació Docent en el marc del procediment obert actualment vigent.

- Pels ajuts de Modalitat B: Participar en la realització d’un MOOC inclòs dins del conjunt de cursos MOOC prioritzats des del Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica.

- Pels ajuts de Modalitat B: Fer ús del material multimèdia desenvolupat com a recurs per la docència reglada.


Calendari:

Durant tot l’any es pot presentar una sol·licitud mitjançant el lloc web del RIMDA.


Valoració de les sol·licituds:

El PMID valorarà les propostes presentades dins la Modalitat A. Les dates fixades per avaluar les propostes presentades són:

- Juny 2017.

- Octubre 2017.

Aquesta resolució coincidirà amb el calendari de reunió de la Comissió d'Avaluació de la Innovació Docent a la UB (CAIDUB) que valora les propostes presentades com a Projectes d’innovació.

Les propostes presentades dins la Modalitat B seran prioritzades seguint els criteris establerts pel Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica pel que fa a la promoció de cursos MOOC.


Justificació de les despeses:

El RIMDA podrà sol·licitar l’acreditació de la despesa de la manera que es consideri més adequada.


Compromís en cas de rebre l’ajut:

El receptor de l’ajut es compromet a fer difusió, de forma coordinada amb el RIMDA, dels resultats o actuacions vinculades amb l’ús del material o recurs desenvolupat. Aquest compromís de difusió es concreta en actuacions que es portaran a terme dins del context de la Universitat de Barcelona.
 

Responsable:

Dra. Amelia Día Álvarez
Vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica.


Pressupost total disponible (anual):

La dotació econòmica que el Vicerectorat de Política Docent posa a disposició d’aquesta acció de suportde suport per la creació de material audiovisual, incloent les seves diverses modalitats, és d’un total de 15.000 euros.