Ajuts per la difusió de les actuacions d'innovació docent de Projectes i Grups acreditats

IMPORTANT: consulteu el document de referència per la sol·licitud d'aquests ajuts: 

Ajuts per a la difusió d'actuacions d'innovació docent (document) 
 

+ Ajuts per a l’assistència a congressos i jornades d’innovació docent

Ajuts per a l’organització de congressos d’innovació docent

Ajuts per a publicacions

 

Sol·licitants:

Docents implicats en projectes o grups d’innovació docent. En cas de que el sol·licitant no consti com a responsable del projecte o grup caldrà adjuntar un document amb l’autorització del responsables del projecte o grup.


Requisits:

Per poder accedir a l’ajut previst s’han de complir aquest requisits:

- Tenir concedit un Projecte d’Innovació Docent en el marc del procediment obert actualment vigent, o bé formar part d’un Grup d’Innovació Docent Reconegut (GID o GIDC).

- La difusió per la que es sol·licita l’ajut ha estat realitzada o s’ha de realitzar durant l’any 2017.

- Mitjançant l’activitat per la que es sol·licita l’ajut es fa difusió dels resultats o les actuacions portades a terme dins dels Projectes o Grups d’Innovació Docent al que pertany el sol·licitant.


Calendari:

Durant tot l’any es pot presentar una sol·licitud mitjançant el lloc web del RIMDA.


Valoració de les sol·licituds:

Les sol·licituds seran avaluades per la Comissió d'Avaluació de la Innovació Docent a la UB (CAIDUB).

La CAIDUB es reuneix dos cops l’any:

- Juny (data límit per enviar propostes finals de juny)

- Octubre  (data límit per enviar propostes finals d'octubre)

Es prioritzaran aquelles sol·licituds que no hagin rebut cap ajut específic per difusió tant pel Projecte concedit com pel Grup d’Innovació Docent.


Justificació de les despeses:

El RIMDA podrà sol·licitar l’acreditació de la despesa de la manera que es consideri més adequada.


Compromís en cas de rebre l’ajut:

El receptor de l’ajut es compromet a fer difusió, de forma coordinada amb el RIMDA, dels resultats o actuacions vinculades amb el seu Projecte o Grup d’Innovació Docent. Aquest compromís de difusió es concreta en actuacions que es portaran a terme dins del context de la Universitat de Barcelona.


Pressupost total disponible (2017):

La dotació econòmica que el Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica posa a disposició d’aquesta acció de suport per la difusió d’actuacions d’innovació docent, incloent les seves diverses modalitats, està pendent de confirmació.


Responsable:

Dra. Amelia Díaz Álvarez
Vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica