GIBAF- Grup d’Innovació Docent de Botànica Aplicada a les ciències Farmacèutiques

Si no esteu identificats amb sessió UB, cal fer aquesta identificació abans de registrar una nova proposta.

 

Responsable: 
JUAN SIMON PALLISE
Reconeixement del grup: 
GIDC (Grup d'Innovació Docent Consolidat)
Objectius de l'activitat del grup en el termini establert: 

OBJECTIUS 2016-2018

1.  Petició i desenvolupament de Projectes d’Innovació Docent

2. Explotació de les pròpies dades acadèmiques a través del Learning Analytics

3. Promoció de  l'Aprenentatge-Servei com a estratègia d'aprenentatge compromesa 

4. Acreditació del GIBAF com a GIDC

5. Continuïtat en la col·laboració institucional

6. Recerca en docència universitària

7. Col·laboració en xarxa amb altres Grups d’Innovació Docent

8. Difusió institucional del GIBAF

9. Contribució del GIBAF a la divulgació de la innovació docent

10. Difusió de les accions d’innovació i millora docent a INNOVADOC

11. Iniciar el procés de disponibilitat dels materials docents en Accés Obert a OMADO

12. Manteniment actualitzat del blog gibaf.org 

 

Línies d'innovació a desenvolupar: 
LMS (Moodle)
Open Educational Resources
PLE (Entorns Personal d’Aprenentatge)
Web 2.0 / 3.0 / Xarxes socials
Autoavaluació
Avaluació continuada
Equip docent
Aprenentatge autònom
Aprenentatge servei (APS)
Actuacions previstes que se'n deriven: 

Es relacionen a continuació les activitats previstes per a cadascun dels objectius establerts.

1. Petició i desenvolupament de Projectes d’Innovació Docent

El GIBAF ha participat des del 2006 de forma ininterrompuda en totes les convocatòries de PID, amb un total de 15 concedits. Pel al 2016 es preveu desenvolupar el PID concedit «Entrenament (e-training) en tècniques d’aprenentatge en el procés formatiu de Botànica» i demanar la continuïtat del projecte «Jardins per a la salut: aprenentatge servei a Botànica farmacèutica». Es preveu continuar demanat nous PID d’acord amb els objectius del GIBAF per aquest trienni.

2. Explotació de les pròpies dades acadèmiques a través del Learning Analytics

Des de fa pocs anys sembla imprescindible mesurar, recollir i analitzar millor les dades provinents del procés d'aprenentatge (resultats d’enquestes de satisfacció, resultats de l'enquesta institucional, resultats de l'avaluació i observacions personals del comportament de l'estudiant a l'aula, etc.) i també les dades extretes del. Però és evident que, a més, en un entorn virtual d'aprenentatge, Campusvirtual-UB) on totes les accions realitzades a l'aula s'enregistren. Per tant aquesta explotació pot esdevenir una eina essencial per a la presa de decisions dels estudiants, docents i, òbviament, la institució en general. El conegut com Learning Analytics (LA) o Educational Data Mining engloben eines i mètodes per recollir, emmagatzemar, explorar i analitzar grans conjunts de dades de l'àmbit educatiu per entendre millor l'estudiant, avaluar el seu progrés i els entorns en què aprèn,  predir models per identificar el risc de fracàs, d'abandonament i identificar patrons de fidelització dels estudiants i, també, per donar un feedback adequat a l'estudiant en relació al seu procés d'aprenentatge. En el nostre cas, els resultats de l'anàlisi de les dades recollides en el procés d'aprenentatge ha d’ajudar a dirigir el mateix procés d'aprenentatge fent prediccions del rendiment dels estudiants i diagnosticant patrons motivacionals. Secundàriament també pot ser una bona eina per la detecció de comportaments no desitjats dels alumnes i la millora de la comunicació professor-estudiant.

3. Promoció de  l'Aprenentatge-Servei com a estratègia d'aprenentatge compromesa 

L’Aprenentatge-Servei (més conegut com APS) és una activitat educativa que combina l’aprenentatge i el servei a la comunitat en un sol projecte, en el qual els estudiants aprenen responsablement treballant sobre alguna necessitat/deficiència/millora reals de l’entorn més proper. És un instrument que integra l’aprenentatge de continguts, competències, habilitats i valors, a partir, sempre, de la pràctica reflexiva. El nostre grup d’innovació, pretén, a través dels materials creats pels propis estudiants, formar professionals socialment responsables tot implicant els processos d’ensenyament-aprenentatge a l’entorn social més pròxim.

4. Acreditació del GIBAF com a GIDC

Preparar la documentació i sol·licitar l’acreditació (febrer-març 2016) per tal d’obtenir el reconeixement com a Grup consolidat del trienni 2013-2015

5. Continuïtat en la col·laboració institucional

El GIBAF ha col·laborat amb el Vicerectorat de Política Docent (en les diverses denominacions) en els darrers sis anys, en especial pel que fa a la modalitat d’ensenyament-aprenentatge semipresencial. D’altra banda, en el marc del conveni UB-Col·legi de Farmacèutics, el GIBAF fa cinc anys que presenta propostes de cursos de formació. Per al proper trienni es preveu continuar aquestes col·laboracions. El 2015 es va iniciar una col·laboració amb el Vicerectorat de Relacions institucionals i Cultura per tal d’assessorar al incorporació al Museu Virtual UB una col·lecció de 65 espècies del Jardí històric; per al proper 2016 es preveu continuar aquesta col·laboració.

6. Recerca en docència universitària

El GIBAF ha fet un esforç per fer un salt qualitatiu i treballar en recerca en docència universitària. Ho ha fet en l’àmbit de la docència semipresencial i amb dos projectes REDICE per a les dues primeres fases previstes(2013-2014, 2014-2015). Durant el 2016 caldrà valorar la possibilitat de demanar el tercer REDICE (2016-2017) que hauria de ser la continuïtat de l’actual (la semipresencialitat en el grau:  situació actual i  disseny de bones pràctiques docents) però ampliant l’àmbit a les universitats catalanes. Aquesta seria la darrera fase d’un projecte iniciat.

7. Col·laboració en xarxa amb altres Grups d’Innovació Docent

El GIBAF ha col·laborat activament en dos projectes (MQD i REDICE) del grup TransEdu (Grup transversal d'innovació docent sobre aprenentatge autònom), bàsicament aportant casos que s’han inclòs en  una xarxa per a la formació amb la creació d'un dipòsit digital i identificació de bones pràctiques en el seu ús. Amb la voluntat d’augmentar la transversalitat, el GIBAF preveu en funció dels projectes actius, continuar la col·laboració amb aquest grup.

8 Difusió institucional del GIBAF

Vetllar per continuar visualitzant l’activitat del GIBAF, com fins ara, a diversos nivells institucionals: UB (memòria acadèmica i notícies-web UB), Facultat de Farmàcia (memòria acadèmica i noticies-web Facultat de Farmàcia), blog del CRAI-Farmàcia, web Col·legi Oficial del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

9. Contribució del GIBAF a la divulgació de la innovació docent

Des de fa anys, el GIBAF presenta contribucions a congressos internacionals de docència, com ara CIDUI, EDUSFARM o EDUTEC i d’altres més locals, com les Trobades de Professorat de Ciències de la Salut. Com a previsió més immediata, el GIBAF preveu participa en el IX CIDUI que tindrà lloc a Bellaterra els dies 5, 6 i 7 de juliol de 2016, on es presentaran els resultats del PID «Jardins per a la salut: aprenentatge servei a Botànica farmacèutica». En el proper VI Congreso Internacional de Ciencias Farmacéuticas EdusFarm, juny de 2016, es preveu presentar els resultats del PID «Entrenament (e-training) en tècniques d’aprenentatge en el procés formatiu de Botànica». En el proper EDUTEC, novembre de 2016, es preveu presentar els resultats del REDICE 14  «La semipresencialitat en el grau:  situació actual i  disseny de bones pràctiques docents». Caldrà determinar per al bienni 2017-2018 la participació del GIBAF en funció dels projectes aleshores en curs. Com es habitual, es preveu per al trienni 2016-2018 continuar publicant els resultats (actes dels congressos, Dipòsit digital-UB, revistes especialitzades, capítols de llibres).

10. Difusió de les accions d’innovació i millora docent a INNOVADOC

Des del 2013 el GIBAF ha publicat a la col·lecció INNOVADOC, que forma part de les col·leccions del Dipòsit Digital UB i conté documents de difusió de les accions d’innovació i millora docent del professorat de la Universitat de Barcelona implicat en projectes i/o grups d’innovació docent. El GIBAF es proposa en el proper trienni continuar amb la publicació dels informes finals dels projectes d’innovació docent en aquesta col·lecció com acció de difusió de les seves accions d’innovació i millora docent.

11. Iniciar el procés de disponibilitat dels materials docents en Accés Obert a OMADO

Es coneix com Accés Obert (o Open Access) la disponibilitat lliure a Internet dels recursos de caràcter acadèmic o científic, que permet a qualsevol usuari llegir, descarregar, copiar, distribuir i imprimir el text complet dels documents. OMADO (Objectes i MAterials DOcents) és el repositori cooperatiu que conté la col·lecció de documents i material docent digitals publicats per professors de la Universitat de Barcelona resultants de la seva activitat docent. La finalitat d’aquesta proposta del GIBAF és augmentar la visibilitat i la difusió dels materials docents, tot contribuint a la innovació educativa, d'una banda, i a l'accés lliure al coneixement, de l'altra.

12. Manteniment actualitzat del blog gibaf.org

El blog, iniciat al juliol del 2012, inclou informació actualitzada sobre les activitats del GIBAF (projectes, comunicacions, publicacions, premis, etc.) així com un apartat de notícies. És un espai que permet visualitzar la tasca del GIBAF, com ho demostra que les notícies han tingut un total de més de 41.000 visualitzacions en dos anys i mig. En el proper trienni es preveu mantenir actualitzat el blog en tots els seus apartats.

Durada prevista de l'actuació: 
2016
2017
2018
Calendarització de les actuacions previstes: 

CALENDARITZACIÓ

A continuació es refereixen els objectius específics establerts amb el període considerat per a la seva implementació:

 • - Petició i desenvolupament de Projectes d’Innovació Docent (2016-2018)
 • - Explotació de les pròpies dades acadèmiques a través del Learning Analytics (2016-2018)
 • - Promoció de  l'Aprenentatge-Servei com a estratègia d'aprenentatge compromesa  (2016-2018)
 • - Acreditació del GIBAF com a GIDC (2016)
 • - Continuïtat en la col·laboració institucional (2016-2018)
 • - Recerca en docència universitària (2016-2018)
 • - Col·laboració en xarxa amb altres Grups d’Innovació Docent (2016-2018)
 • - Difusió institucional del GIBAF (2016-2018)
 • - Contribució del GIBAF a la divulgació de la innovació docent (2016-2018)

   

Context d'aplicació (Ensenyament / Assignatura): 

CONTEXT

Es detalla el context en el que s’emmarquen els objectius, a nivell conceptual i a nivell acadèmic.

- Context conceptual

A nivell de context conceptual, es preveu continuar la línia de treball en estratègies d’aprenentatge innovadores com ara l’aprenentatge-servei, l’e-training en competències específiques, la docència semipresencial o la promoció en l’elaboració de recursos docents en obert per part dels propis estudiants

- Context acadèmic

El context acadèmic és el dels graus adscrits a la Facultat de Farmàcia: grau e Farmàcia, de Nutrició Humana i Dietètica i de Ciència i Tecnologia dels Aliments. Les assignatures implicades són Botànica Farmacèutica, Plantes Medicinals, Etnobotànica  i Prospecció, Plantes d’Ús Alimentari i els corresponents Treballs de fi de Grau.