BIOCULTURA- Biologia i Cultura: Diversitat humana i evolució

Si no esteu identificats amb sessió UB, cal fer aquesta identificació abans de registrar una nova proposta.

 

Responsable: 
DANIEL TURBON BORREGA
Reconeixement del grup: 
GIDC (Grup d'Innovació Docent Consolidat)
Objectius de l'activitat del grup en el termini establert: 

Projecte de continuació d’innovació docent del grup “Biologia i Cultura”

Després de l’experiència dels darrers anys  del grup, on hem intentat aplicar  l’ús de noves tecnologies en el tractament de la imatge per a la docència de diferents assignatures  que giren a l’entorn  de la Paleoantropologia, la Prehistòria i  l’Arqueologia, volem, amb la  petició de renovació del grup, anar un pas més enllà en  la idea  inicial.

Si fins ara hem treballat  amb la utilització de la imatge  com   a suport per  a la docència  amb tècniques 2d (radiografies digitalitzades i telemetries) i  en alguns casos amb imatge 3D (TAC- tomografies axials computeritzades) y veien els bons resultats d’aquestes tècniques per a la docència on les restes humanes   formen part de gran part de la docència, tant  en el Grau de Biologia com en el d’Arqueologia i Història, volem fer un pas endavant amb la generalització de l’ús  de la imatge 3D.

 Una de les dificultats, tant per a la recerca, com,  i és el que ens interessa ara, la docència en diferents disciplines  és la possibilitat d’accedir a materials de col·leccions de referència osteològiques, tant humanes com  de diferents vertebrats, així com  fòssils destacats. Fins ara, el sistema per a resoldre el problema ha estat la compra de rèpliques i la  preparació d’aquestes esmentades col·leccions, que són realment difícils  de fer,  ja que implica tenir les instal·lacions necessàries, els espais d’emmagatzemament i, evidentment, les mateixes  mostres a preparar. Aquest és per exemple, el gran problema per a incrementar  la col·lecció de referència   d’Arqueozoologia, a la Facultat de Geografia i Història. Malgrat uns inicis prometedors, el trasllat de la facultat al centre de la ciutat ha impedit la seva continuació. De la mateixa manera,  la compra de motllos de fòssils destacats o  de material per a les classes,  és també  una dificultat  en el cas de l’àrea d’Antropologia física, de la Facultat de Ciències Biològiques.  No cal dir que, amb les estratègies docents actuals, aquests materials són imprescindibles per a  les classes pràctiques de diferents assignatures que són impartides pels membres d’aquest  grup d’innovació docent. La continuïtat del nostre projecte té, com a principal fita, resoldre aquesta contingència.

Definició dels objectius:

 L’objectiu seria doncs, resoldre  el problema de  la manca de  material  osteològic , humà i d’animals,  tant per a les classes teòric- pràctiques com les exclusivament pràctiques,  per la manca  d’aquest material, sigui per la seva inexistència sigui per  l’increment  de la  ràtio d’alumnes per classe  a través  de l’increment de matriculats o per una  política de reducció de grups a les assignatures.

 La solució passa per la substitució del material físic,  col·leccions de referència o  rèpliques, amb la  utilització de rèpliques virtuals 3D d’alta resolució a les classes. Per a determinats materials, una nova política de “open access” que alguns equips de recerca apliquen a  aquest tipus de material (per exemple amb  el cas de les recents troballes d’Homo naledi [1]) permetria el seu ús  immediat. D’altra banda, la compra de llicències de nous fòssils ( és a dir, la compra  del motlle virtual  en detriment de físic)  abaratiria  costos , i resoldria problemes d’emmagatzematgede col·leccions  i  de manca de rèpliques segons sigui el nombre  variant d’estudiants.

Per a resoldre el tema  de l’ús  de material   amb que actualment  ja comptem , es proposa   la digitalització del mateix mitjançant escàner 3D, que podria ser adquirit a través d’algun dels projectes de recerca als que estan adscrits  els membres del nostre GID. Actualment, aquest tipus d’aparells han  reduït molt els preus i el software per a la seva utilització , gestió d’informació i visualització és també, per a molts programes , d’accés lliure a través de la xarxa.

 

 

 

[1] http://morphosource.org/index.php/Detail/ProjectDetail/Show/project_id/124

[2] Evidentment la realització d’aquestes assignatures  estan  supeditades als possibles canvis que  pugui haver en  una potencial modificació del temps de durada dels graus actuals. Així mateix cal recordar, com d’altra banda  passa a qualsevol  departament de la nostra universitat,  l’atribució d’assignatures i professorat és quelcom que no es pot assegurar   per a cada curs  fins que s’estableix  anualment el POA de cada  professorat. En tot cas, hi ha una certa  tradició per a que aquestes assignatures siguin  realitzades pels   professors que esmentem.

Línies d'innovació a desenvolupar: 
MOOC
Competències transversals
Aprenentatge autònom
Aprenentatge col•laboratiu
PBL, Casos i Simulacions
Durada prevista de l'actuació: 
2016
2017
2018
Calendarització de les actuacions previstes: 

Paral·lelament, els resultats del nostre projecte volen ser difosos en els fòrums , jornades i congressos que al llarg d’aquests tres propers anys puguin celebrar-se.

Context d'aplicació (Ensenyament / Assignatura): 

Temporització de les actuacions :

 En alguns casos l’aplicació podria ser immediats, amb aquell material que ja  està digitalitzat i és d’accés  lliure. En la resta, la digitalització  s’aniria fent progressivament, un cop comptéssim amb els aparells necessaris i segons fossin els requeriments per a cada assignatura. En aquests casos s’utilitzaria   el nou material i  la nova estratègia docent en les següents assignatures[2]:

Assignatura

Grau

Professors membres del GID

Prehistòria

Història

Rocío DaRiva, Santiago Riera, Jordi Nadal

Prehistòria de la Península Ibèrica

Història

Rocío DaRiva, Lluís Lloveras

Bioarqueologia, Antropologia física i forense

Arqueologia

Daniel Turbón, Jordi Nadal, Santiago Riera

Orígens Humans

Arqueologia

Jordi Nadal

Evolució Humana

Biologia

Daniel Turbón

Elements d’ Anatomia i Organografia

Biomedicina

Daniel Turbón

La durada  del projecte seria de tres anys.